ข่าวและกิจกรรม

ดูทั้งหมด 2018 2017 2016

การสร้างสรรค์ผลงานเซรามิก ...

เมื่อวันที่ 17 - 19 กันยายน 2561 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ...


126 ปี วันศิลป์ พีระศรี 2561 ...

15 กันยายน ของทุกปี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ จัดนิทรรศการแสดงผลงานอาจารย์ ประจำปี 2561 โดยมี พณฯท่าน ชวน ...


สัมนาเชิงปฏิบัตการ สีฝุ่นญี่ปุ่นและไทย 3-5 กั ...

     เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561  ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ (สาขาทัศนศิลป์ ) ไ...


การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสีฝุ่นจากธรรม ...

      การสัมนาเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 3-5 กันยายน 2561     เนื่องในงานวิจัยเรื่อง การผลิตส...


Open House เปิดบ้านศิลปากรสนามจันทร์ ...

  วันที่ 27 -29 สิงหาคม 2561 กิจกรรม open house psg 2018 เปิดบ้านศิลปากรสนามจันทร์ ณ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพ...


นักศึกษาแลกเปลี่ยน Art and Culture Summer Ca ...

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 นักศึกษาแลกเปลี่ยน  Art and Culture Summer Cam เข้าเยี่ยมชม ศึกษาข้อมูลเรื่องราวในอดีต ...


ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เยี่ยมชมหอศ ...

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 รศ.ทินกร กาษรสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร...


นักศึกษาแลกเปลี่ยน อาเซียน เข้าพบคณบดีฯ ...

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561  ศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเข...


เปิดนิทรรศการ" สัญลักษณ์ชนบท" โดย ทินกร กาษรส ...

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังส...


สรุปผลการประกันคุณภาพ คณะจิตรกรรมฯ ...

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลััยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนค...


คณาจารย๋และนักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง เข้าเยี่ย ...

  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าเยี่ย...


นักศึกษา Internation Students เข้าเยี่ยมชมหอ ...

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 นักศึกษา International Students Silpakon Art & Culture Summer Camp 2018 เข้าเยี่ยมชมหอศิ...


รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2 ) ...

รายละเอียดของหลักสูตร  (มคอ. 2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปริญญาเอก ปริญญาโท  ปริญญาตรี สามารถดาวโหลดได้จากลิง...


ปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร ...

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ปีการศ...


ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ...

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครป...


ฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับก ...

       เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ คณะกิจกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศ...


Hybrid Sculpture เปิดงานภาควิชาประติมากรรม ...

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561  ภาควิชาประติมากรรม คณะจิตกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดงาน Hy...


ปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ และสัมมนา ภาควิชาทฤษฎีศิ ...

เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2561 ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จัดโครงการปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ และสัมมน...


คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพหลักสูตรปรัชญาดุษฎี ...

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เข้าประชุมระดับหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิ...


Mon โดยนักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาศิลปไทย คณะจ ...

เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น. พิธีเปิด นิทรรศการนักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาศิลปไทย "Mon" &...


คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชาท ...

   เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เข้าประชุมร่วมกับคณาจารย์ภาค...


กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาทัศ ...

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (หลักสูตรป...


คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ...

เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2561 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ...


งานสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปรัชญาดุษฏีบัณฑิต( ระด ...

ณ วันที่ 23 กรกฏาคม 2561 นักศึกษาระดับปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ระดับปริญญาเอก) นำเสนองานสอบวิทยานิพนธ์ต่อคณาจารย์ผู้สอน ...


โรงเรียนสาธิตศิลปากรเข้าเยี่ยมชมหอศิลป์ ...

เมื่อวันที่ 23 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2561 คุณครูและนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาศิลปากร แผนกมัธยมศึกษาเข้าเยี่ยมชม ณ หอศิลป์บรมร...


สัมมนาบุคลากรภายในองค์กร ...

เมื่อวันที่ 16 - 18 กรกฏาคม 2561 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดอบรมบุคลากรสายวิชาการและสาย...


งานสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปรัชญาดุษฏีบัณฑิต( ระด ...

เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2561 คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปริญญาเอก นำเสนองานสอบวิทยานิพนธ์ (สอบจบปริญญาเอก) ณ ห้องแสดงงาน...


งานนำเสนอ ระดับหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศ ...

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กรกฏาคม 2561 นักศึกษาหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา นำเสนอผลงาน ต่อคณาจารย์ผู้สอน...


พิธีเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ "7 องศา" ...

หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพ...


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปี 2 ...

    ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรระดับปริญญาบัณฑิต รอบที่ 1-5 (SU...


นิทรรศการเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์เกียรติคุณกั ...

          เปิดให้เข้าชมแล้ว สำหรับนิทรรศการเชิดชูเกียรติศาตราจารย์เกียรติคุ...


เสวนา Kanya Style Kanya ...

            การเสวนา "กัญญาสไตล์กัญญา"     ร่วมเสวนาโดย อาจารย์สมศักดิ์ เชา...


ขอเชิญชมนิทรรศการ ...

  ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปกรรม “หลากลาย หลายชีวิต” ใน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อั...


นักศึกษาศิลปินโครงการแลกเปลี่ยน ...

นักศึกษาศิลปินโครงการแลกเปลี่ยน เรื่อง " ศิลปะและประสบการณ์จากโครงการแลกเปลี่ยน"  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 น...


ส่งผ่าน : พิธีเปิดนิทรรศการโดยภาควิชาประติมาก ...

" ส่งผ่าน TRANSITION" นิทรรศการโดยภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์         ...


ความร่วมมือทางการวิจัยและสร้างสรรค์นานาชาติ ...

การต้อนรับ "คุณ Refi Rifaldo Windya Giri, ST., MBA" รองคณบดี School of Creative Industries มหาวิทยาลัย Telkom University...


ศิษย์เก่า / ศิลปินแห่งชาติ ...

นายเทพศิริ สุขโสภาคำประกาศเกียรติคุณนายเทพศิริ สุขโสภาศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๖๐   &nbs...


ศิษย์เก่า / ศิลปินแห่งชาติ ...

นายสมชาย    แก้วทอง คำประกาศเกียรติคุณนายสมชาย แก้วทองศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบแฟชั่น) พุท...


ศิษย์เก่า / ศิลปินแห่งชาติ ...

นายศราวุธ ดวงจำปาศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) พุทธศักราช ๒๕๖๐     นายศราวุธ  ดวงจำปา&n...


ศิษย์เก่า / ศิลปินแห่งชาติ ...

     นายสมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๖๐นายสมศักดิ์  เ...


ศิษย์เก่า / ศิลปินแห่งชาติ ...

นายเสวต เทศน์ธรรม คำประกาศเกียรติคุณนายเสวต เทศน์ธรรม  ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) พุทธศักราช ๒...


ศิษย์เก่า / ศิลปินแห่งชาติ ...

นางลาวัณย์ อุปอินทร์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๕๙นางลาวัณย์ อุปอินทร์ เป็นศิลปินและนักวิชาการที่...


นักเรียนโครงงาน Music Multimedia Arts and Des ...

เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 อาจารย์ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร [รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา] และอาจารย์วิมลมาลย์ ขันธะชวนะ [หัวหน...


พิธีมอบทุนการศึกษา บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อ ...

บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด กำหนดทำพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิท...


รางวัลชนะเลิศ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิ ...

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยิินดีกับนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ ภาควิชาประติมากรรม ทั้ง 2 ...


แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ คณะจิตรกรรมฯ ประจำ ...

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประก...


พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนถวัลย์-ไทยพาณิชย์ ปร ...

มูลนิธิสยามกัมมาจล กำหนดทำพิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนถวัลย์-ไทยพาณิชย์ ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15....


รางวัลศิลปินดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑ ประจำปีที่ ๑๐ ...

โครงการ "ดาวเด่นบัวหลวง ๑๐๑" ประจำปี ๒๕๖๐ ได้กำหนด การแข่งขันระหว่างวันที ๑๘-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ภายใต้หัวข้อในการสร้างสรร...


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลพิเศษ ระดับ ...

นายวิรัตน์ เอกปัจชา รหัสนักศึกษา 01570077 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาศิลปไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และนักศึกษาอ...


รางวัลดีเด่น สาขาวรรณกรรม Young Thai Artist A ...

นายภานุพงศ์ จิตรทศ รหัสนักศึกษา 01570107 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ ได้รับรางวัลดีเด่น สาขาวรรณกรรม จากการประ...


รางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา และ ปวส. (อายุไม ...

นายทินพัฒน์  ทาเครือ  รหัสนักศึกษา 01580044  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาจิตรกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดั...


ผลงานนักศึกษา สำหรับเตรียมจัดแสดงในวันที่ 23 ...

นักศึกษาภาควิชาจิตรกรรมฯ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ...


กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิ ...

บรรยากาศกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2560 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 โดย...


การเตรียมความพร้อมในการสมัครทุนไทย-อเมริกา " ...

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เข้าบรรยายเรื่อง" ทุนการศึกษาฟุลไบรท์และการเตรียมความพร้อมในการสมัครทุนไปสหรัฐอเม...


โครงการศิลปากรรวมใจ ถวายความอาลัยในหลวงรัชกาล ...

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณกำแพงมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร [ฝั่งถนนมหาราช] ภาพบรรยากาศกิจก...


จิตอาสาเข้าร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด ...

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ ร...


ทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 4 หัวข้อ "พระทรงสถิตใ ...

งานทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 4 หัวข้อ "พระทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภ...


สัมมนาผู้นำกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ประชุมเชียร์ ...

กองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กำหนดจัดโครงการสัมมนาผู้นำกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยศิ...


สัมมนาผู้นำองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ...

กองกิจการนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ กำหนดจัดโครงการสัมมนาผู้นำองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร "กิจกรรมนักศึกษาพัฒนาท...


ไทยยังไง ...

นักศึกษาภาควิชาศิลปะไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ เปิดนิทรรศการ "ไทยยังไง" จัดแสดงผลงานนักศึกษาในภาควิชา ที่ได้ค...


การอบรมเตรียมความพร้อม ในโครงการศิลปินในพำนัก ...

คุณเฮนรี ทาน จาก เทานทาเคิลล์ - หอศิลป์ พื้นที่แลกเปลี่ยนทางศิลปะและพื้นที่สำหรับโครงการศิลปินในพำนัก เป็นการอบรมกา...


จิตอาสาวาดภาพผนังห้องสมุดโรงเรียนบ้านปลายคลอง ...

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ บริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด จัดทำโคร...