พิธีมอบทุนการศึกษา บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด


ข้อมูลเมื่อ : 14 ธันวาคม 2560

3076 เข้าชม

...

บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด กำหนดทำพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการจัดทำปฏิทินกนกสิน ประจำปี 2561 ในหัวข้อ "12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวัน" (ครั้งที่ 16) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จำนวนทั้งสิ้น 12 ทุน ดังนี้ จำนวน 11 ทุน ทุนละ 12,000.- บาท และทุนรางวัลพิเศษ จำนวน 1 ทุน ทุนละ 17,000.- บาท โดยได้รับเกียรติจากคุณธวัชชัย  ต้องตรงทรัพย์ [Director of Channal & Commercial Management Div.] เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษาและศาสตราจารย์ญาณวิทย์  กุญแจทอง [คณบดีคณะจิตรกรรมฯ] อาจารย์ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร [รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา] ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนในครั้งนี้

 

ข่าวและกิจกรรม