โครงการนำเสนอความก้าวหน้าของนักศึกษาหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (รุ่นที่ 4 )


ข้อมูลเมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2563

778 เข้าชม

เมื่อเวลา 17.00 น.  21 กุมภาพันธ์ 2563 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

           จัดโครงการนำเสนอความก้าวหน้าของนักศึกษาหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (รุ่นที่ 4 )
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรประธานในพิธี พร้อมคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจเข้าชมผลงาน


กิจกรรมภายในงาน นักศึกษานำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ โดยมีลำดับการนำเสนอดังนี้
1. นภัส กังวาลนรากุล : สุนทรียภาพแห่งความน่ากลัว
2. สมพร แต้มประสิทธิ์ : พื้นที่ในงานศิลปะของ แอนเซลม์ คีเฟอร์, ริชาร์ด ลองและโนะบุโอะ เสะคิเนะ สู่การสร้างสรรค์
3. ณัฐภรณ์ สถิตวราทร : ณ แห่งหนึ่ง...แห่งนั้น ประสบการณ์ทางพื้นที่ในความทรงจำ
4. วิทยา หอทรัพย์ : ภาพสะท้อนหายนะของเมือง
5. ศักชัย อุทธิโท : แสงมิติ ความงามแห่งจิตวิญญาณ

โดยนักศึกษาทั้ง 5 ท่านนำเสนอผลงาน ถามตอบ โดยมีประธานหลักสูตรฯ อาจารย์ประจำหลักสูตร และคณาจารย์ เข้าฟังการนำเสนอผลงาน

โดยนิทรรศการนี้จะจัดแสดงตั้งแต่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2563


วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ ****เข้าชมฟรี*****

ข่าวและกิจกรรม