โครงการ Artsist Talk ศิลปินเสวนา


ข้อมูลเมื่อ : 01 พฤศจิกายน 2561

764 เข้าชม

...

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ชั้น 2 ภายในหอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

จัดโครงการ Artsist Talk ศิลปินเสวนา โดยคณาจารย์ในโครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

 

ข่าวและกิจกรรม