ภาควิชา

รายละเอียด

ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะจิตรกรรมฯ ขึ้นมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ภาควิชาจิตรกรรมยังคงไว้ซึ่งอุดมการณ์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมด้วยเทคนิคหลากหลายตามแบบสากล ทั้งเทคนิคสีนํ้า สีนํ้ามัน สีอะคริลิค และสอดแทรกด้วยเทคนิคการใช้สีฝุ่นของไทย

ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้ทดลองสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคผสม ภายใต้หลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุงให้สอดคล้องกับพัฒนาการของวงการศิลปะโดยในระดับปริญญาตรีจัดให้มีการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา และปฏิบัติงานตามแบบแผนการศึกษาจิตรกรรมของตะวันตก (academic art) และผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะ

รวมถึงพัฒนาความคิดของตนเองอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นในระดับปริญญาโท ซึ่งมีวิธีการเรียนการสอนแบบให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ควบคู่กับทักษะเพื่อสร้างผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน หรือนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์ความรู้อื่น เพื่อผลิตผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถรับใช้สังคมร่วมสมัยได้ในด้านความงามหรือศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นผู้ส่งต่อความรู้ในฐานะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับสถาบันศิลปะทั่วทุกภูมิภาคของประเทศอันเป็นหนทางมุ่งสู่ความเป็นเลิศในสาขาจิตรกรรมทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

Responsive image
Responsive image
Responsive image
Massuniversity คณะจิตรกรรม ม.ศิลปากร 2/3

มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University) เป็นมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งแรกของประเทศไทย และเป็น มหาวิทยาลัยแห่งที่ห้าของประเทศไทย มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะและการออกแบบ ปัจจุบันเปิดสอนครอบคลุมทุกสาขาวิชา ทั้งกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยสากลอย่างสมบูรณ์


ภาควิชา

ลำดับ หลักสูตร ดาวน์โหลด
1. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์

2. หลักสูตรโครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสม

3. หลักสูตรโครงการจัดตั้งภาควิชาแกนทัศนศิลป์

ภาควิชา