คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ขอขอบพระคุณ คุณภาวนา ชุนหรักษ์โชติ บริจาคเงินเป็นจำนวน 500,000 บาท


ข้อมูลเมื่อ : 09 กรกฎาคม 2565

725 เข้าชม

...

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ขอขอบพระคุณ

คุณภาวนา ชุนหรักษ์โชติ บริจาคเงินเป็นจำนวน 500,000 บาท

 

โดยเงินจำนวนนี้แบ่งเป็น

  • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาของคณะฯ จำนวน 250,000 บาท และ
  • นำไปเป็นทุนวิจัยสำหรับโครงการปีที่ 3 จำนวน 250,000 บาท

 

โครงการนี้เริ่มต้นจากโครงการวิจัยเรื่อง

“โครงการศึกษาและสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการวางแผนอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังวัดต้าม่อน ปีที่ 2”

ที่ทีมวิจัยได้นำเสนอผลงานส่วนหนึ่งในงามสัมนาของคณะจิตรกรรมฯ Reinventing Silpakorn เมื่อ 11-12 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบของการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การผลิตสีฝุ่นจากหินแร่ธรรมชาติ และการสร้างสรรค์จิตรกรรม โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากร และศิลปินหลายท่าน รวมถึง

ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ที่ได้ใช้สีฝุ่นบดจากหินธรรมชาติทำการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมชื่อ “รูปทรงของแสงบนเนื้อสีธรรมชาติ” ขนาด 250x120 cm ร่วมกับทีมปฏิบัติงานอันประกอบด้วย รศ.ดร.ชัยยศ อิษฎ์วรพันธ์ผศ.รวัสสวัส วสิฐกัมผล ดร.ออมสิรี ปานดำรงค์ นายชุมพล พรหมจรรย์ นายธีรพล สีสังข์ และ นางสาวสุชาตา โรจนาบุตร

คุณภาวนา ชุนหรักษ์โชติ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผลงานชิ้นนี้ จึงขอบริจาคเงินเพื่อการพัฒนาการศึกษาและเป็นทุนวิจัย แล้วนำภาพผลงานชิ้นนี้ไปเก็บรักษาเป็นผลงานสะสม

ในโอกาสนี้คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ขอขอบคุณพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้การสนับสนุนแก่คณะฯ เพื่อการพัฒนาการศึกษาและทุนวิจัยต่อไป

ข่าวและกิจกรรม