นักศึกษาสาขาทัศนศิลปศึกษา (ระดับปริญญาโท) นำเสนอความก้าวหน้า

ข้อมูลเมื่อ : 16 มีนาคม 2562

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562

นักศึกษาสาขาทัศนศิลปศึกษา ปีที่ 2  (ระดับปริญญาโท) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นำเสนอความก้าวหน้าต่อคณาจารย์ผู้สอน ณ หอศิลป์ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

โดยมีคณาจารย์ และอาจารย์ที่ปรึกษาให้การแนะนำและวิจารณ์ผลงานของนักศึกษา