ทำเนียบคณบดี


ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

คณบดี

พ.ศ. 2486 - 2505

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขียน ยิ้มศิริ

รักษาราชการแทนคณบดี

พ.ศ. 2505 - 2514

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ

รักษาราชการแทนคณบดี

พ.ศ. 2514 - 2517

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณา คชเสนี

รักษาราชการแทนคณบดี

พ.ศ. 2517 - 2518

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชะลูด นิ่มเสมอ

คณบดี

พ.ศ. 2519 – 2523

รองศาสตราจารย์ประหยัด พงษ์ดำ

คณบดี

พ.ศ. 2523 - 2527

อาจารย์นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน

คณบดี

พ.ศ. 2527 - 2531

รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ เจริญวงศ์

คณบดี

พ.ศ. 2531 - 2534

อาจารย์พิษณุ ศุภนิมิต

คณบดี

พ.ศ. 2534 - 2538

อาจารย์นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน

คณบดี

พ.ศ. 2538 - 2542

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง

คณบดี

พ.ศ. 2542 - 2546

ศาสตราจารย์ธนะ เลาหกัยกุล

คณบดี

พ.ศ. 2546 - 2547

อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร

คณบดี

พ.ศ. 2547 - 2552

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปริญญา ตันติสุข

คณบดี

พ.ศ. 2552 - 2556

อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ

คณบดี

พ.ศ. 2556 - 2560

ศาสตราจารย์ ญาณวิทย์ กุญแจทอง

คณบดี

พ.ศ. 2560 - 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชญ มุกดามณี

คณบดี

2564-ปัจจุบัน