งานสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปรัชญาดุษฏีบัณฑิต( ระดับปริญญาเอก)

ข้อมูลเมื่อ : 21 กรกฎาคม 2561

เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2561 คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปริญญาเอก นำเสนองานสอบวิทยานิพนธ์ (สอบจบปริญญาเอก) 

ณ ห้องแสดงงานโถงชั้นล่าง ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการหอศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร