งานสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปรัชญาดุษฏีบัณฑิต( ระดับปริญญาเอก)


ข้อมูลเมื่อ : 21 กรกฎาคม 2561

765 เข้าชม

...

เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2561 คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปริญญาเอก นำเสนองานสอบวิทยานิพนธ์ (สอบจบปริญญาเอก) 

ณ ห้องแสดงงานโถงชั้นล่าง ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการหอศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ข่าวและกิจกรรม