โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในแนวทาง Outcome Based Education (OBE) 


ข้อมูลเมื่อ : 10 มิถุนายน 2562

3067 เข้าชม

...

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ในแนวทาง Outcome Based Education (OBE)  สามารถรับชม Link ย้อนหลังได้ที่ >> กดตรงนี้ <<
ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นในวันที่ 10 -11 มิถุนายน 2562 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญดา อนุวงศ์ ประธาน / ผู้ประเมิน AUNQA ระดับสถาบันและรศ.ดร. อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง 
ผู้ประเมิน AUNQA ระดับสถาบัน ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร OBE ในครั้งนี้

ข่าวและกิจกรรม