คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าเยี่ยมชมคณะจิตรกรรมฯ

ข้อมูลเมื่อ : 29 มกราคม 2562

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จากจังหวัดสงขลา 

ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ อ.ดร.วิชญ มุกดามณี รองคณบดีกิจการพิเศษ

และวิเทศสัมพันธ์  อาจารย์ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมในส่วนของภาควิชาต่างๆ

ในคณะจิตรกรรมฯ