ศิษย์เก่า / ศิลปินแห่งชาติ


ข้อมูลเมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2561

804 เข้าชม

...

     นายสมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๖๐

นายสมศักดิ์  เชาวน์ธาดาพงศ์  สร้างสรรค์งานจิตรกรรมแบบศิลปะนามธรรมโดยให้ความสนใจกับ  สีและพื้นที่ว่าง จากความบันดาลใจในรูปทรง เรื่องราวของธรรมชาติ จนผลงานศิลปะมีลักษณะพิเศษเกิดสุนทรีย์และความงามอย่างยอดเยี่ยม สอดคล้องกับศรัทธาความเชื่อในพุทธปรัชญา ลักษณะเฉพาะตัว     ในการแสดงออกด้วยร่องรอยที่แปรง (brushwork) ให้อารมณ์ความรู้ของความเคลื่อนไหวของบรรยากาศ    และพลังอารมณ์ภายใน สร้างมิติอันงดงามมีทั้งความเรียบง่ายและความซับซ้อนหมุนเวียนไปตามกระแสอารมณ์ที่ถูกกระทบจากสภาวะแวดล้อมภายนอก ผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นในทุกช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง ได้นำออกแสดงต่อสาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนได้รับรางวัลจาก Sairin Gallery เมืองโยโกฮามา และผลงานจิตรกรรมยังได้รับรางวัลจากการแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑, ๒๒ และรางวัล Merrit Award ของ Baghdad International Festival of Art ๑๙๘๖ นอกจากการเป็นอาจารย์สอนศิลปะและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ แล้ว ยังเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการศิลปวัฒนธรรมของประเทศ ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้มุ่งเผยแพร่และสืบสานงานศิลปะของชาติ

นายสมศักดิ์  เชาว์ธาดาพงศ์ จึงได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๖๐

ข่าวและกิจกรรม