โครงการนิทรรศการ Translation of 3 Visions of Printmaking


ข้อมูลเมื่อ : 29 ตุลาคม 2561

776 เข้าชม

...

      สาขาวิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  

จัดโครงการนิทรรศการ Translation of 3 Visions of Printmaking

  นิทรรศการภาพพิม์ 3 สถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปะมุซะชิโนะ และมหาวิทยาลัยศิลปะไอจิ 

ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลััยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  

ระหว่าง 28 ตุลาคม 2561 - 30 ตุลาคม 2561 

ข่าวและกิจกรรม