นำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต(ปริญญาเอก)


ข้อมูลเมื่อ : 29 พฤษภาคม 2562

767 เข้าชม

...

                 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 

                 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ปริญญาเอก)

 มีโครงการนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตซึ่งนักศึกษาได้นำเสนอความก้าวหน้าตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 


สิทธิวัฒน์ มีวันคำ :  สุนทรียภาพแห่งความสุข 


พิสณฑ์ สุวรรณภักดี  : ศิวิไลซ์ / ไร้สำนึก


นพเกล้า ศรีมาตยกุล  : ดุลยภาพ /ร่างกายกับลมหายใจ

    ซึ่งผลงานดังกล่าวจะมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันพฤหัสบดีที่  30 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น

ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารปฏิบัติการทัศนศิลป์สิริธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

         หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มุ่งเน้นผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ และมีความรู้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในวิชาการศิลปะ เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้านศิลปะและวัฒนธรรม สามารถวิเคราะห์ วิจัย และอธิบายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ รวมถึงเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ระดับสูง สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อขยายขอบเขตของศิลปะ อันเป็นการส่งเสริมรากฐานทางศิลปวัฒนธรรมให้แก่ประเทศชาติ ภายใต้รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าจากการปฏิบัติ โดยมีประเด็นการวิจัยเป็นแนวทาง ส่งผลให้องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นมีเอกลักษณ์เฉพาะ และมีระบบในเชิงวิชาการ พร้อมสำหรับการเผยแพร่ผลงานสู่วงการศิลปะ ทั้งภายในประเทศ และระดับนานาชาติ

ข่าวและกิจกรรม