จิตอาสาเข้าร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลมาบแค จังหวัดนครปฐม


ข้อมูลเมื่อ : 04 กันยายน 2560

730 เข้าชม

...

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ นำนักศึกษาผู้มีจิตอาสาคณะจิตรกรรมฯ เข้าร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลมาบแค จำนวน 1 หลัง โดยมีนายกเดชอดุลย์ บุญมี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลมาบแค เป็นผู้ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่มาร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่ 26-27 สิงหาคม และวันที่ 2-3 กันยายน 2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลมาบแค อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ข่าวและกิจกรรม