คณาจารย์ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล


ข้อมูลเมื่อ : 03 กรกฎาคม 2562

3066 เข้าชม

...

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 
ตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
 (จากด้านซ้าย)  
อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ , ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ฯ,ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ ,ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ ,รองศาสตราจารย์วิรัญญา ดวงรัตน์ , อาจารย์ ดร.วิชญ มุกดามณี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์

 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข่าวและกิจกรรม