รางวัลดีเด่น สาขาวรรณกรรม Young Thai Artist Award 2017

ข้อมูลเมื่อ : 08 พฤศจิกายน 2560

นายภานุพงศ์ จิตรทศ รหัสนักศึกษา 01570107 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ ได้รับรางวัลดีเด่น สาขาวรรณกรรม จากการประกวด Young Thai Artist Award 2017 จัดโดยมูลนิธิเอสซีจี