จิตอาสาวาดภาพผนังห้องสมุดโรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย จังหวัดสมุทรสาคร


ข้อมูลเมื่อ : 03 กรกฎาคม 2559

3067 เข้าชม

...

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ บริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด จัดทำโครงการโลกนิทานของหนู ณ โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2559 โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจิตอาสาเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 44 คน โดยกิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นให้นักศึกษามีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม และเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและสร้างเสริมจินตนาการให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านปลายคลองน้อยอีกด้วย

ข่าวและกิจกรรม