คณาจารย์ที่ปรึกษาตรวจงานนักศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)


ข้อมูลเมื่อ : 09 พฤษภาคม 2562

766 เข้าชม

...

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562

  คณาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) ได้เข้าตรวจผลงาน

สร้างสรรค์วิชา สัมมนา 2 เพื่อเป็นแนวทางในการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ในลำดับต่อไป 

        หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มุ่งเน้นผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความเป็น

เลิศในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ และมีความรู้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในวิชาการศิลปะ

เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้านศิลปะและวัฒนธรรม สามารถวิเคราะห์ วิจัย และอธิบายเกี่ยวกับงาน

ทัศนศิลป์ รวมถึงเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ระดับสูง สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่

เพื่อขยายขอบเขตของศิลปะ อันเป็นการส่งเสริมรากฐานทางศิลปวัฒนธรรมให้แก่ประเทศชาติ

         ภายใต้รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าจากการปฏิบัติ

โดยมีประเด็นการวิจัยเป็นแนวทาง ส่งผลให้องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นมีเอกลักษณ์เฉพาะ

และมีระบบในเชิงวิชาการ พร้อมสำหรับการเผยแพร่ผลงานสู่วงการศิลปะ ทั้งภายในประเทศ

และระดับนานาชาติ

สถานที่ส่งงาน ณ ล้ง 1919 สถานที่แห่งประวัติศาสตร์เก่าแก่ของเขตธนบุรี กรุงเทพฯ  

โดยผลงานนักศึกษาจะจัดแสดงผลงานจนถึงวันที่ 12 พค. พ.ศ.2562 

ข่าวและกิจกรรม