คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาควิชาจิตรกรรม

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมด้วยเทคนิคหลากหลายตามแบบสากล ทั้งเทคนิคสีนํ้า สีนํ้ามัน สีอะคริลิค และสอดแทรกด้วยเทคนิคการใช้สีฝุ่นของไทย ภายใต้หลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุงให้สอดคล้องกับพัฒนาการของวงการศิลปะ

ภาควิชาประติมากรรม

การสร้างสรรค์งานศิลปะ 3 มิติการฝึกฝนทักษะการสร้างรูปเหมือน และการปฏิบัติงานด้วยเทคนิควิธีการทั้งแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยอย่างผสมผสาน ทดลองรูปแบบในการแสดงออกตามความสนใจเฉพาะตัว

ภาควิชาภาพพิมพ์

สร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์ศิลปะเทคนิคภาพพิมพ์ทุกกรรมวิธี เช่น เทคนิคแม่พิมพ์ไม้ แม่พิมพ์ตะแกรงไหม แม่พิมพ์โลหะ และแม่พิมพ์หิน

ภาควิชาศิลปไทย

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถมีจิตสำนึก และมีความเข้าใจในรากฐานศิลปะไทยอย่างลึกซึ้ง ทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีประวัติศาสตร์ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประยุกต์องค์ความรู้เหล่านั้นเข้ากับความคิดเชิงสร้างสรรค์ของตนเอง

ภาควิชาทฤษฎีศิลป์

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในองค์ความรู้ทางทัศนศิลป์อย่างลึกซึ้ง ด้วยการเรียนการสอนในห้องเรียน การค้นคว้าศึกษาข้อมูลนอกห้องเรียน รวมถึงการฝึกฝนเชิงปฏิบัติในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง

โครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสม

ผู้เรียนจะได้รับความรู้พื้นฐานทางทัศนศิลป์อย่างครบถ้วนรวมถึงได้ศึกษาในวิชาเฉพาะของสาขาวิชาสื่อผสม เช่น วิชาคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง วิชาการถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว

โครงการจัดตั้งภาควิชาแกนทัศนศิลป

ถูกตั้งขึ้นมาให้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการเรียนการสอนในรายวิชาวาดเส้น องค์ประกอบศิลป์ ศิลปะพื้นฐาน และการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ เพื่อช่วยพัฒนาทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ให้ผู้เรียน

ข่าวสารต่างๆ


ความร่วมมือทางการวิจัยและสร้างสรรค์นานาชาติ ...


การต้อนรับ คุณ Refi Rifaldo Windya Giri, ST., MBA รองคณบดี School of Creative Industries มหาวิทยาลัย Telkom University ประเทศอินโดนีเซีย ปรึกษาหารือเพื่อสร้างความร่วมมือทางการวิจัยและสร้างสรรค์สา


ศิษย์เก่า / ศิลปินแห่งชาติ ...


นายเทพศิริ สุขโสภาคำประกาศเกียรติคุณนายเทพศิริ สุขโสภาศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๖๐


ศิษย์เก่า / ศิลปินแห่งชาติ ...


นายสมชาย    แก้วทอง คำประกาศเกียรติคุณนายสมชาย แก้วทองศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบแฟชั่น) พุทธศักราช ๒๕๖๐ 


ศิษย์เก่า / ศิลปินแห่งชาติ ...


นายศราวุธ ดวงจำปาศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) พุทธศักราช ๒๕๖๐     


ศิษย์เก่า / ศิลปินแห่งชาติ ...


     นายสมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๖๐นายสมศักดิ์  เชาวน์ธาดาพงศ์  สร้างสรรค


ศิษย์เก่า / ศิลปินแห่งชาติ ...


นายเสวต เทศน์ธรรม คำประกาศเกียรติคุณนายเสวต เทศน์ธรรม  ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) พุทธศักราช ๒๕๖๐   


ศิษย์เก่า / ศิลปินแห่งชาติ ...


นางลาวัณย์ อุปอินทร์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๕๙นางลาวัณย์ อุปอินทร์ เป็นศิลปินและนักวิชาการที่มีชีวิตเรียบง่าย งดงาม มีความเข้าใจลึกซึ้งในเรื่องศิลปะ เป็นศิลป


นักเรียนโครงงาน Music Multimedia Arts and Design (MMAD) และคณะอาจารย ...


เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 อาจารย์ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร [รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา] และอาจารย์วิมลมาลย์ ขันธะชวนะ [หัวหน้าภาควิชาภาพพิมพ์] ผู้แทนคณะจิตรกรรมฯ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนโครงงาน


พิธีมอบทุนการศึกษา บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด ...


บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด กำหนดทำพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการจัดทำปฏิทินกนกสิน ประจำปี 2561 ในหัวข้อ 12 เดือน 7 ดาว 9


ผลงานต่างๆ


นักศึกษาภาควิชาภาพพิมพ์ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดภาพพิมพ์จากประเทศเ ...


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาภาพพิมพ์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากเวทีประกวดนานาชาตินายคิด จิรชัยสกุล นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 5คว้ารางวัล First Prizeจากการประกวด The


คณะจิตรกรรมฯ จัดการสาธิตภาพพิมพ์และวาดภาพในงาน "ทับแก้ววิชาการ ครั้ง ...


คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ร่วมกิจกรรมในงาน ทับแก้ววิชาการครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2560 โดยการจัดสาธิตการทำภาพพิมพ์และการวาดภาพเหมือน ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลองสัมผัสขั้นตอนการ


คะนึงหวล ผลงานโดยอาจารย์สุรเดช แก้วท่าไม้ ได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์เป ...


หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 19 ตุลาคม 2560 พิมพ์ปกพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ในชื่อภาพ คนึงหวล จากฝีมือของอาจารย์สุรเดช แก้วท่าไม้