สำนักงานคณบดี คณะจิตรกรรมฯ


นายอุเทน ศรีกรด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ


นางอารยา เลิศกิจอนันต์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางจันทร์เพ็ญ ศรช่วย

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน


นางเยาวพา แจะจันทร์

นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ


นายรัชภูมิ ทรงสำราญ

นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาววรีรัตน์ วันดี

นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ


นายอนันท์ ใจทัน

นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นายประเสริฐ อานนท์

นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวอัจฉรา ยมะคุปต์

นักการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวมัณฑนา ศรีเทพ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวจุรารัตน์ คนทน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวเกวลี แพ่งต่าย

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวฉัตรระพี แย้มเกษร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางฆนรส เตชะประทีป

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายธนภัทร แก้ววิไล

นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ


นางสาวมลฤดี ประชุม

นักกิจการนักศึกษาปฏิบัติการ


นายปฏิพัตร พรหมนัส

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ


นางจินต์ภาณี เอี่ยมท่า

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


นายสุชาติ เจริญทิพย์

นายช่างปฏิบัติงาน


นางสาวณิชาภัทร แจะจันทร์

นักวิชาการเงินและบัญชี


นางพิมพ์ชญา สมมาก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นายสุไลมาน มามะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นายสุรพล คำนับภา

ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ 2


นายหนูแพง พิมพล

ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ 2


นายสันทัด จันทร์แรม

พนักงานควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ 2


นายนพฤทธิ์ ฤกษ์บวร

พนักงานขับรถยนต์


นายสมชาย จันทร

พนักงานขับรถยนต์


นางวรรณวรา จันทร์แรม

พนักงานสถานที่


นางประนอม ขุนสายทอง

พนักงานสถานที่


นายเธียรชัย จิระศิริโชติ

พนักงานสถานที่


นายเศกสรรค์ ขุนสายทอง

พนักงานสถานที่


นางฉวีวรรณ สุภารี

พนักงานสถานที่


นางสาวญาณี พรหมเดชะ

เจ้าหน้าที่หอศิลป์ฯ