สำนักงานคณบดี คณะจิตรกรรมฯ


นางเยาวพา แจะจันทร์

นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขาคณะฯ


นางฆนรส เตชะประทีป

นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขาคณะฯ


นางสาวอัจฉรา ยมะคุปต์

นักการเงิน ปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ


นางจันทร์เพ็ญ ศรช่วย

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน


นายอุเทน ศรีกรด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ


นางอารยา เลิศกิจอนันต์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ


นางสาวมัณฑนา ศรีเทพ

นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ


นายรัชภูมิ ทรงสำราญ

นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ


นางสาวจุรารัตน์ คนทน

นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ


นางสาวมลฤดี ประชุม

นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ


นางสาวฉัตรระพี แย้มเกษร

นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ


นางสาวเกวลี แพ่งต่าย

นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ


นางสาววรีรัตน์ วันดี

นักวิชาการอุดมศึกษา


นางพิมพ์ชญา สมมาก

นักวิชาการอุดมศึกษา


นายสุไลมาน มามะ

นักวิชาการอุดมศึกษา


นายปฏิพัตร พรหมนัส

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการ


นายธนภัทร แก้ววิไล

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการ


นายสุชาติ เจริญทิพย์

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ปฏิบัติงาน


นายประเสริฐ อานนท์

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ปฏิบัติงาน


นางจินต์ภาณี เอี่ยมท่า

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป


นายอนันท์ ใจทัน

นักการเงิน ปฏิบัติการ


นางสาวณิชาภัทร แจะจันทร์

นักการเงิน


นายสันทัด จันทร์แรม

พนักงานควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา ช 2


นายสุรพล คำนับภา

ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช 2


นายหนูแพง พิมพล

ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช 2


นายนพฤทธิ์ ฤกษ์บวร

พนักงานขับรถยนต์


นายสมชาย จันทร

พนักงานขับรถยนต์


นางวรรณวรา จันทร์แรม

พนักงานสถานที่


นางประนอม ขุนสายทอง

พนักงานสถานที่


นายเธียรชัย จิระศิริโชติ

พนักงานสถานที่


นายเศกสรรค์ ขุนสายทอง

พนักงานสถานที่


นางฉวีวรรณ สุภารี

พนักงานสถานที่


นางสาวนุชรัตน์ จุลพระทัย

พนักงานสถานที่


นางสาวอนุสา มูลศรี

พนักงานสถานที่