สำนักงานคณบดี คณะจิตรกรรมฯ


นายอุเทน ศรีกรด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ


นางอารยา เลิศกิจอนันต์

นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ


นางจันทร์เพ็ญ ศรช่วย

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน


นางสาวอัจฉรา ยมะคุปต์

นักการเงิน ปฏิบัติการ (หัวหน้างาน)


นางเยาวพา แจะจันทร์

นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ (หัวหน้างาน)


นายรัชภูมิ ทรงสำราญ

นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ (หัวหน้างาน)


นางฆนรส เตชะประทีป

นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ (หัวหน้างาน)


นางสาวเกวลี แพ่งต่าย

นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ (หัวหน้างาน)


นายสุชาติ เจริญทิพย์

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ปฏิบัติงาน


นายประเสริฐ อานนท์

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ปฏิบัติงาน


นายอนันท์ ใจทัน

นักการเงิน ปฏิบัติการ


นางสาวมัณฑนา ศรีเทพ

นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ


นางสาวจุรารัตน์ คนทน

นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ


นางสาวมลฤดี ประชุม

นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ


นางสาวฉัตรระพี แย้มเกษร

นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ


นางสาววรีรัตน์ วันดี

นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ


นายปฏิพัตร พรหมนัส

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการ


นายธนภัทร แก้ววิไล

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการ


นางจินต์ภาณี เอี่ยมท่า

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป


นางพิมพ์ชญา สมมาก

นักวิชาการอุดมศึกษา


นายสุไลมาน มามะ

นักวิชาการอุดมศึกษา


นางสาวณิชาภัทร แจะจันทร์

นักการเงิน


นางสาวญาณี พรหมเดชะ

เจ้าหน้าที่หอศิลป์ฯ


นายสุรพล คำนับภา

ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ 2


นายหนูแพง พิมพล

ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ 2


นายสันทัด จันทร์แรม

พนักงานควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ 2


นายนพฤทธิ์ ฤกษ์บวร

พนักงานขับรถยนต์


นายสมชาย จันทร

พนักงานขับรถยนต์


นางวรรณวรา จันทร์แรม

พนักงานสถานที่


นางประนอม ขุนสายทอง

พนักงานสถานที่


นายเธียรชัย จิระศิริโชติ

พนักงานสถานที่


นายเศกสรรค์ ขุนสายทอง

พนักงานสถานที่


นางฉวีวรรณ สุภารี

พนักงานสถานที่


นางสาวนุชรัตน์ จุลพระทัย

พนักงานสถานที่


นางสาวอนุสา มูลศรี

พนักงานสถานที่