สำนักงานคณบดี คณะจิตรกรรมฯ


งานบริหารและธุรการ

Responsive image
นายรัชภูมิ ทรงสำราญ
นักวิชาการอุดมศึกษา ชำนาญการ หัวหน้างานบริหารทั่วไป
Responsive image
นายอุเทน ศรีกรด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
Responsive image
นางอารยา เลิศกิจอนันต์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวจุรารัตน์ คนทน
นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ
Responsive image
นายสุชาติ เจริญทิพย์
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ปฏิบัติงาน
Responsive image
นางจินต์ภาณี เอี่ยมท่า
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
Responsive image
นายสุรพล คำนับภา
ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช 2
Responsive image
นายหนูแพง พิมพล
ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช 2
Responsive image
นายนพฤทธิ์ ฤกษ์บวร
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายสมชาย จันทร
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นางสาววรรณวัตน์ รงค์วราโรจน์
นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติงานหอศิลป์ PSG

งานบริการการศึกษา

Responsive image
นางสาวมัณฑนา ศรีเทพ
นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวเกวลี แพ่งต่าย
นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ
Responsive image
นายธรณินทร์ ดวงสินธ์
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการ

งานคลังและพัสดุ

Responsive image
นางสาวอัจฉรา ยมะคุปต์
นักการเงิน ปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ
Responsive image
นางจันทร์เพ็ญ ศรช่วย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
Responsive image
นายประเสริฐ อานนท์
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ปฏิบัติงาน
Responsive image
นายอนันท์ ใจทัน
นักการเงิน ปฏิบัติการ

งานแผนและส่งเสริมทางวิชาการ

Responsive image
นางฆนรส เตชะประทีป
นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขาคณะฯ
Responsive image
นางสาวฉัตรระพี แย้มเกษร
นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาววรีรัตน์ วันดี
นักวิชาการอุดมศึกษา

งานกิจการนักศึกษา

Responsive image
นางสาวมลฤดี ประชุม
นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ

งานบริหารพระราชวังสนามจันทร์

Responsive image
นางเยาวพา แจะจันทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขาคณะฯ
Responsive image
นางพิมพ์ชญา สมมาก
นักวิชาการอุดมศึกษา
Responsive image
นายชยพัทธ์ เทียนสว่าง
นักวิชาการอุดมศึกษา
Responsive image
นายธนภัทร แก้ววิไล
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการ
Responsive image
นางสาวณิชาภัทร แจะจันทร์
นักการเงิน
Responsive image
นายสันทัด จันทร์แรม
พนักงานควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา ช 2
Responsive image
นางวรรณวรา จันทร์แรม
พนักงานสถานที่
Responsive image
นางประนอม ขุนสายทอง
พนักงานสถานที่
Responsive image
นายเธียรชัย จิระศิริโชติ
พนักงานสถานที่
Responsive image
นายเศกสรรค์ ขุนสายทอง
พนักงานสถานที่
Responsive image
นางฉวีวรรณ สุภารี
พนักงานสถานที่
Responsive image
นางสาวนุชรัตน์ จุลพระทัย
พนักงานสถานที่
Responsive image
นางสาวอนุสา มูลศรี
พนักงานสถานที่