สำนักงานคณบดี คณะจิตรกรรมฯ


นางเยาวพา แจะจันทร์

ผู้ช่วยเลขาคณะฯ


นางฆนรส เตชะประทีป

ผู้ช่วยเลขาคณะฯ


นางสาวอัจฉรา ยมะคุปต์

ผู้ช่วยเลขาคณะฯ


นายอุเทน ศรีกรด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ


นายรัชภูมิ ทรงสำราญ

นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ (หัวหน้างาน)


นางสาวเกวลี แพ่งต่าย

นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ (หัวหน้างาน)


นางอารยา เลิศกิจอนันต์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางพิมพ์ชญา สมมาก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นายสุไลมาน มามะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางจันทร์เพ็ญ ศรช่วย

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน


นางสาวมัณฑนา ศรีเทพ

นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ


นางสาวจุรารัตน์ คนทน

นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ


นางสาวฉัตรระพี แย้มเกษร

นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ


นางสาววรีรัตน์ วันดี

นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ


นายสุชาติ เจริญทิพย์

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ปฏิบัติงาน


นายประเสริฐ อานนท์

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ปฏิบัติงาน


นางสาวมลฤดี ประชุม

นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ.


นายอนันท์ ใจทัน

นักการเงิน ปฏิบัติการ


นางจินต์ภาณี เอี่ยมท่า

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


นางสาวณิชาภัทร แจะจันทร์

นักวิชาการเงินและบัญชี


นายปฏิพัตร พรหมนัส

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการ


นายธนภัทร แก้ววิไล

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติการ


นายสุรพล คำนับภา

ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ 2


นายหนูแพง พิมพล

ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ 2


นายสันทัด จันทร์แรม

พนักงานควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ 2


นายนพฤทธิ์ ฤกษ์บวร

พนักงานขับรถยนต์


นายสมชาย จันทร

พนักงานขับรถยนต์


นางวรรณวรา จันทร์แรม

พนักงานสถานที่


นางประนอม ขุนสายทอง

พนักงานสถานที่


นายเธียรชัย จิระศิริโชติ

พนักงานสถานที่


นายเศกสรรค์ ขุนสายทอง

พนักงานสถานที่


นางฉวีวรรณ สุภารี

พนักงานสถานที่


นางสาวนุชรัตน์ จุลพระทัย

พนักงานสถานที่


นางสาวอนุสา มูลศรี

พนักงานสถานที่