การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยส่วนงาน


ข้อมูลเมื่อ : 28 กรกฎาคม 2565

3067 เข้าชม

...

 

1. เอกสารประกอบการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้รับจากสภา

มหาวิทยาลัย จำนวน 7 รายการ Click

 

2. แบบฟอร์ม อ.1 บัตรเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี Click

 

3.แบบฟอร์ม อ. 2 แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

มหาวิทยาลัยศิลปากร สำหรับส่วนงาน และสมาคมนักศึกษาเก่า

มหาวิทยาลัยศิลปากร Click

 

4. แบบฟอร์ม อ.6 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ได้รับการเสนอชื่อฯผู้สมัคร/

ผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย

ศิลปากร (กรณีมีข้อทักท้วง) Click

 

5. แบบฟอร์ม อ.7 แบบทักท้วงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม Click

 

6. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์วิธีการจ่าย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 Click

 

7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2559 Click

 

8.ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 3 ฉบับ Click

9. รายชื่อบุคลากรที่มีสิทธิเสนอชื่อฯ Click 

 

--------------------------

 

ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ผ่านระบบ Online

 

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ถึง วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น.

 

ลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเสนอชื่อฯ Online โดยยืนยันตัวตนผ่าน https://vote.su.ac.th ในระบบ Microsoft Form ซึ่งต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยศิลปากร E-mail : xxxx_x@su.ac.th ของตนเท่านั้น

 

เสนอชื่อผ่านระบบ Online (เฉพาะบุคลากรที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไว้)

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ถึง วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น.

เมื่อยืนยันการลงทะเบียนใช้สิทธิผ่านระบบ Online แล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการขอใช้สิทธิมาเป็นการเสนอชื่อ ณ หน่วยเลือกตั้งได้

 

--------------------------

 

คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ ผู้ยื่นขอใช้สิทธิ์เสนอชื่อล่วงหน้า ผ่านระบบ Click

 

ข่าวและกิจกรรม