คณาจารย์


ภาควิชาจิตรกรรม ภาควิชาประติมากรรม ภาควิชาภาพพิมพ์ ภาควิชาศิลปไทย ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ โครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสม โครงการจัดตั้งภาควิชาแกนทัศนศิลป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธณฤษภ์ ทิพย์วารี

หัวหน้าภาควิชาความเชี่ยวชาญ : -

ภาควิชาจิตรกรรม

อาจารย์ ณภัทร ธรรมนิยา

หัวหน้าภาควิชาความเชี่ยวชาญ : -

ภาควิชาประติมากรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิมลมาลย์ ขันธะชวนะ

หัวหน้าภาควิชาความเชี่ยวชาญ : -

ภาควิชาภาพพิมพ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิชัย ภิรมย์รักษ์

หัวหน้าภาควิชาความเชี่ยวชาญ :

ภาควิชาศิลปไทย

รองศาสตราจารย์ สุธี คุณาวิชยานนท์

หัวหน้าภาควิชาความเชี่ยวชาญ :

ภาควิชาทฤษฎีศิลป์

อาจารย์ ทวีวิทย์ กิจธนสุนทร

หัวหน้าภาควิชาความเชี่ยวชาญ :

โครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวิน เบียดกลาง

อาจารย์ประจำความเชี่ยวชาญ : -

ภาควิชาจิตรกรรม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พิษณุ ศุภนิมิตร

ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษความเชี่ยวชาญ : -

ภาควิชาภาพพิมพ์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อิทธิพล ตั้งโฉลก

ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษความเชี่ยวชาญ : -

ภาควิชาจิตรกรรม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง

ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษความเชี่ยวชาญ :

ภาควิชาศิลปไทย

อาจารย์ สาครินทร์ เครืออ่อน

อาจารย์ประจำความเชี่ยวชาญ :

ภาควิชาศิลปไทย

รองศาสตราจารย์ วิรัญญา ดวงรัตน์

อาจารย์ประจำความเชี่ยวชาญ :

ภาควิชาศิลปไทย

อาจารย์ จินตนา เปี่ยมศิริ

อาจารย์ประจำความเชี่ยวชาญ :

ภาควิชาศิลปไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูศักดิ์ ศรีขวัญ

อาจารย์ประจำความเชี่ยวชาญ :

ภาควิชาศิลปไทย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ วิชัย สิทธิรัตน์

ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษความเชี่ยวชาญ : -

ภาควิชาประติมากรรม

ศาสตราจารย์ ถาวร โกอุดมวิทย์

อาจารย์ประจำความเชี่ยวชาญ : -

ภาควิชาภาพพิมพ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถนอมจิตร์ ชุ่มวงค์

อาจารย์ประจำความเชี่ยวชาญ : -

ภาควิชาประติมากรรม

ศาสตราจารย์ ญาณวิทย์ กุญแจทอง

อาจารย์ประจำความเชี่ยวชาญ :

ภาควิชาภาพพิมพ์

ศาสตราจารย์ พัดยศ พุทธเจริญ

อาจารย์ประจำความเชี่ยวชาญ : -

ภาควิชาภาพพิมพ์

รองศาสตราจารย์ จักรพันธ์ วิลาสินีกุล

อาจารย์ประจำความเชี่ยวชาญ : -

ภาควิชาประติมากรรม

รองศาสตราจารย์ ทินกร กาษรสุวรรณ

อาจารย์ประจำความเชี่ยวชาญ :

ภาควิชาภาพพิมพ์

อาจารย์ นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์

อาจารย์ประจำความเชี่ยวชาญ : -

ภาควิชาประติมากรรม

อาจารย์ มานะ ไทวัฒนกุล

อาจารย์ประจำความเชี่ยวชาญ : -

ภาควิชาประติมากรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดิเรก โลหะกุล

อาจารย์ประจำความเชี่ยวชาญ : -

ภาควิชาประติมากรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์

อาจารย์ประจำความเชี่ยวชาญ :

ภาควิชาศิลปไทย

อาจารย์ ดร. สุธา ลีนะวัต

อาจารย์ประจำความเชี่ยวชาญ :

ภาควิชาทฤษฎีศิลป์

รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณา หงษ์อุเทน

อาจารย์ประจำความเชี่ยวชาญ :

ภาควิชาทฤษฎีศิลป์

อาจารย์ โอชนา พูลทองดีวัฒนา

อาจารย์ประจำความเชี่ยวชาญ :

ภาควิชาทฤษฎีศิลป์

อาจารย์ ดร. ปรมพร ศิริกุลชยานนท์

อาจารย์ประจำความเชี่ยวชาญ :

ภาควิชาทฤษฎีศิลป์

รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ อิษฏ์วรพันธ์

อาจารย์ประจำความเชี่ยวชาญ :

ภาควิชาทฤษฎีศิลป์

อาจารย์ ปวีณา สุธีรางกูร

อาจารย์ประจำความเชี่ยวชาญ :

ภาควิชาทฤษฎีศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลลินธร เพ็ญเจริญ

อาจารย์ประจำความเชี่ยวชาญ :

ภาควิชาทฤษฎีศิลป์

รองศาสตราจารย์ ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล

อาจารย์ประจำความเชี่ยวชาญ :

ภาควิชาทฤษฎีศิลป์

อาจารย์ นพไชย อังควัฒนะพงษ์

อาจารย์ประจำความเชี่ยวชาญ :

โครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสม

อาจารย์ คงศักดิ์ กุลกลางดอน

อาจารย์ประจำความเชี่ยวชาญ :

โครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสม

อาจารย์ ดร. เตยงาม คุปตะบุตร

อาจารย์ประจำความเชี่ยวชาญ :

โครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร

อาจารย์ประจำความเชี่ยวชาญ :

โครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสม

อาจารย์ ดร. ริญญาภัทร์ นิธิภัทรอนันต์

อาจารย์ประจำความเชี่ยวชาญ :

โครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสม

รองศาสตราจารย์ ทิพเนตร์ แย้มมณีชัย

หัวหน้าภาควิชาความเชี่ยวชาญ :

โครงการจัดตั้งภาควิชาแกนทัศนศิลป

อาจารย์ ดร. พงษ์พันธ์ จันทนมัฏฐะ

อาจารย์ประจำความเชี่ยวชาญ :

โครงการจัดตั้งภาควิชาแกนทัศนศิลป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภวัฒน์ วัฒนภิโกวิท

อาจารย์ประจำความเชี่ยวชาญ :

โครงการจัดตั้งภาควิชาแกนทัศนศิลป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิ่งกาญ สุนทรชื่น

อาจารย์ประจำความเชี่ยวชาญ :

โครงการจัดตั้งภาควิชาแกนทัศนศิลป

อาจารย์ หฤทยา ขุนน้อย

อาจารย์ประจำความเชี่ยวชาญ :

ภาควิชาทฤษฎีศิลป์

อาจารย์ สวรรยา จันทรสมัย

อาจารย์ประจำความเชี่ยวชาญ : .

ภาควิชาประติมากรรม

อาจารย์ ธีรพล หอสง่า

อาจารย์ประจำความเชี่ยวชาญ : -

ภาควิชาประติมากรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลูกปลิว จันทร์พุดซา

อาจารย์ประจำความเชี่ยวชาญ : -

ภาควิชาประติมากรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุวัฒน์ ลัดดาวัลย์

อาจารย์ประจำความเชี่ยวชาญ :

ภาควิชาศิลปไทย

อาจาร ดร. วิชญ มุกดามณี

อาจารย์ประจำความเชี่ยวชาญ : -

ภาควิชาจิตรกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์ วังบอน

อาจารย์ประจำความเชี่ยวชาญ : -

ภาควิชาจิตรกรรม

อาจารย์ ทรงไชย บัวชุม

อาจารย์ประจำความเชี่ยวชาญ : -

ภาควิชาจิตรกรรม

อาจารย์ พิเชฐ เขียวประเสริฐ

อาจารย์ประจำความเชี่ยวชาญ : -

ภาควิชาประติมากรรม

อาจารย์ พรรษา พุทธรักษา

อาจารย์ประจำความเชี่ยวชาญ : -

ภาควิชาจิตรกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วราวุฒิ โตอุรวงศ์

อาจารย์ประจำความเชี่ยวชาญ : -

ภาควิชาจิตรกรรม

อาจารย์ ประเสริฐ ยอดแก้ว

อาจารย์ประจำความเชี่ยวชาญ :

ภาควิชาศิลปไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิชัย ปรัชญารัติกุล

อาจารย์ประจำความเชี่ยวชาญ : -

ภาควิชาภาพพิมพ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง

อาจารย์ประจำความเชี่ยวชาญ :

ภาควิชาภาพพิมพ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปาริชาติ ศุภพันธ์

อาจารย์ประจำความเชี่ยวชาญ :

ภาควิชาภาพพิมพ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนาจ คงวารี

อาจารย์ประจำความเชี่ยวชาญ :

ภาควิชาภาพพิมพ์

อาจารย์ สืบกุล ศรัณพฤฒิ

อาจารย์ประจำความเชี่ยวชาญ :

โครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสม

อาจารย์ ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร

อาจารย์ประจำความเชี่ยวชาญ :

ภาควิชาจิตรกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราการ จันทรวิชิต

อาจารย์ประจำความเชี่ยวชาญ :

ภาควิชาภาพพิมพ์