คณาจารย์


ภาควิชาจิตรกรรม

Responsive image
รองศาสตราจารย์
ธณฤษภ์ ทิพย์วารี
หัวหน้าภาควิชา
Responsive image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ไพโรจน์ วังบอน
อาจารย์ประจำ
Responsive image
รองศาสตราจารย์
นาวิน เบียดกลาง
อาจารย์ประจำ
Responsive image
อาจารย์
ทรงไชย บัวชุม
อาจารย์ประจำ
Responsive image
อาจารย์
พรรษา พุทธรักษา
อาจารย์ประจำ
Responsive image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วิชญ มุกดามณี
อาจารย์ประจำ
Responsive image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วราวุฒิ โตอุรวงศ์
อาจารย์ประจำ
Responsive image
อาจารย์
ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร
อาจารย์ประจำ
Responsive image
อาจารย์ ดร.
ตฤณภัทร ชัยสิทธิศักดิ์
อาจารย์ประจำ
Responsive image
อาจารย์
อานนท์ เลิศพูลผล
อาจารย์ประจำ

ภาควิชาประติมากรรม

Responsive image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มานะ ไทวัฒนกุล
รักษาการหัวหน้าภาควิชา
Responsive image
อาจารย์
ณภัทร ธรรมนิยา
อาจารย์ประจำ
Responsive image
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
วิชัย สิทธิรัตน์
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
Responsive image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ถนอมจิตร์ ชุ่มวงค์
อาจารย์ประจำ
Responsive image
รองศาสตราจารย์
จักรพันธ์ วิลาสินีกุล
อาจารย์ประจำ
Responsive image
อาจารย์
นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์
อาจารย์ประจำ
Responsive image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อดิเรก โลหะกุล
อาจารย์ประจำ
Responsive image
อาจารย์
ธีรพล หอสง่า
อาจารย์ประจำ
Responsive image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ลูกปลิว จันทร์พุดซา
อาจารย์ประจำ
Responsive image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิเชฐ เขียวประเสริฐ
อาจารย์ประจำ
Responsive image
อาจารย์
สวรรยา จันทรสมัย
อาจารย์ประจำ

ภาควิชาภาพพิมพ์

Responsive image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปาริชาติ ศุภพันธ์
หัวหน้าภาควิชา
Responsive image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิมลมาลย์ ขันธะชวนะ
อาจารย์ประจำ
Responsive image
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
พิษณุ ศุภนิมิตร
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
Responsive image
ศาสตราจารย์
ถาวร โกอุดมวิทย์
อาจารย์ประจำ
Responsive image
ศาสตราจารย์
พัดยศ พุทธเจริญ
อาจารย์ประจำ
Responsive image
รองศาสตราจารย์
ทินกร กาษรสุวรรณ
อาจารย์ประจำ
Responsive image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สิทธิชัย ปรัชญารัติกุล
อาจารย์ประจำ
Responsive image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง
อาจารย์ประจำ
Responsive image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อำนาจ คงวารี
อาจารย์ประจำ
Responsive image
รองศาสตราจารย์
ปราการ จันทรวิชิต
อาจารย์ประจำ
Responsive image
อาจารย์
ยุทธ พฤฒาสัจธรรม
อาจารย์ประจำ

ภาควิชาศิลปไทย

Responsive image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์
รักษาการหัวหน้าภาควิชา
Responsive image
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ปรีชา เถาทอง
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
Responsive image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รวัสสวัส วสิษฐกัมพล
หัวหน้าภาควิชา
Responsive image
อาจารย์
สาครินทร์ เครืออ่อน
อาจารย์ประจำ
Responsive image
อาจารย์
จินตนา เปี่ยมศิริ
อาจารย์ประจำ
Responsive image
รองศาสตราจารย์
วิรัญญา ดวงรัตน์
อาจารย์ประจำ
Responsive image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชูศักดิ์ ศรีขวัญ
อาจารย์ประจำ
Responsive image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อนุวัฒน์ ลัดดาวัลย์
อาจารย์ประจำ
Responsive image
อาจารย์
ประเสริฐ ยอดแก้ว
อาจารย์ประจำ
Responsive image
อาจารย์
สุกัญญา สอนบุญ
อาจารย์ประจำ
Responsive image
อาจารย์
ภัณฑิรา ไชยแก้ว
อาจารย์ประจำ

ภาควิชาทฤษฎีศิลป์

Responsive image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โอชนา พูลทองดีวัฒนา
หัวหน้าภาควิชา
Responsive image
รองศาสตราจารย์
สุธี คุณาวิชยานนท์
อาจารย์ประจำ
Responsive image
รองศาสตราจารย์ ดร.
ชัยยศ อิษฏ์วรพันธ์
อาจารย์ประจำ
Responsive image
อาจารย์ ดร.
สุธา ลีนะวัต
อาจารย์ประจำ
Responsive image
อาจารย์
หฤทยา ขุนน้อย
อาจารย์ประจำ
Responsive image
รองศาสตราจารย์
ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
อาจารย์ประจำ
Responsive image
อาจารย์ ดร.
ปรมพร ศิริกุลชยานนท์
อาจารย์ประจำ
Responsive image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปวีณา สุธีรางกูร
อาจารย์ประจำ
Responsive image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ลลินธร เพ็ญเจริญ
อาจารย์ประจำ

โครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสม

Responsive image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ริญญาภัทร์ นิธิภัทรอนันต์
หัวหน้าภาควิชา
Responsive image
อาจารย์
คงศักดิ์ กุลกลางดอน
อาจารย์ประจำ
Responsive image
อาจารย์ ดร.
เตยงาม คุปตะบุตร
อาจารย์ประจำ
Responsive image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร
อาจารย์ประจำ
Responsive image
อาจารย์
สืบกุล ศรัณพฤฒิ
อาจารย์ประจำ
Responsive image
อาจารย์
ทวีวิทย์ กิจธนสุนทร
อาจารย์ประจำ

โครงการจัดตั้งภาควิชาแกนทัศนศิลป

Responsive image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
พงษ์พันธ์ จันทนมัฏฐะ
หัวหน้าภาควิชา
Responsive image
รองศาสตราจารย์ ดร.
กฤษณา หงษ์อุเทน
อาจารย์ประจำ
Responsive image
รองศาสตราจารย์
ทิพเนตร์ แย้มมณีชัย
อาจารย์ประจำ
Responsive image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กิ่งกาญ สุนทรชื่น
อาจารย์ประจำ
Responsive image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศุภวัฒน์ วัฒนภิโกวิท
อาจารย์ประจำ
Responsive image
อาจารย์
จาตุรนต์ ปานน้ำผึ้ง
อาจารย์ประจำ
Responsive image
อาจารย์
จิรนันท์ จุลบท
อาจารย์ประจำ