โครงการ โครงการ "การประกวดศิลปกรรมไทยออยล์" ครั้งที่ 1

ข้อมูลเมื่อ : 10 มิถุนายน 2562

โครงการ "การประกวดศิลปกรรมไทยออยล์" ครั้งที่ 1 

โครงการ การประกวดศิลปกรรมไทยออยล์ ครั้ง 1 ประจำปี 2562 หัวข้อ “ความสุขของคนไทย”
โดย ความร่วมมือระหว่าง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และ
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

       ประเภทศิลปกรรม

  • ผลงานสร้างสรรค์ทางด้านทัศนศิลป์ 2 มิติ ที่ส่งเข้าประกวดด้วยฝีมือและความคิดของตนเอง
  • กระบวนการสร้างสรรค์แนวความคิด กลวิธี สามารถแสดงออกได้อย่างอิสระ
  • เทคนิคไม่จำกัด Image size ขนาดไม่เกิน 70 X 100 ซม. (ไม่รวมกรอบ)

       คุณสมบัติของผู้ส่งงานเข้าประกวด

       เป็นนักศึกษาปัจจุบันในคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้นปีที่ 1-5 ในปีการศึกษา 2561

        การส่งผลงานเข้าประกวด                                                                                           

- ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด มีสิทธิ์ส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 3 ชิ้น และให้ส่งผลงานด้วยตนเองที่ สำนักงานเลขานุการคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

- ผู้ส่งงานเข้าประกวด จะต้องระบุรหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และข้อมูลอื่นๆ เช่น ชื่อผลงาน ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ไว้ด้านหลังของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

กำหนดการดำเนินงาน

       การส่งผลงาน

ระหว่าง 1-3 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 . ณ สำนักงานคณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

      การตัดสินผลงาน

       วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

      การประกาศผลการตัดสิน

     จัดแสดงผลงาน ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี พร้อมทั้งประกาศผลการตัดสิน ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม  2562

      รางวัล

  • รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล ทุนการศึกษา        100,000 บาท

  • รางวัลดีเด่น       2 รางวัล ทุนการศึกษา        70,000   บาท

  • รางวัลสนับสนุนไทยออยด์ 15 รางวัล / ทุนการศึกษาละ   30,000   บาท

     รวมทั้งสิ้น 18 รางวัล  ทุนการศึกษา        690,000 บาท

     (รางวัลสนับสนุนไทยออยล์นี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการตัดสิน)

     กรรมสิทธิ์ของผลงานที่ได้รับรางวัล

ผลงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล และรางวัลดีเด่น 2 รางวัล รวมถึงรางวัลรางวัลชมเชยรวม 18 รางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

        พิธีเปิดนิทรรศการ ที่ หอศิลป์ บ้านเจ้าพระยา พร้อมทั้งมอบรางวัลทุนการศึกษา ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562.

     การรับผลงานคืน

  • สามารถรับผลงานคืนได้ที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม ตามวัน และเวลาดังนี้
  • ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัลและไม่ได้ร่วมแสดง รับผลงานคืนภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
  • ผลงานที่ไม่มารับคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าเจ้าของผลงานสละสิทธิ์ ความเป็นเจ้าของผลงานนั้น ซึ่งทางคณะฯ จะได้นำผลงานนั้นไปใช้ในกิจกรรม ที่เหมาะสมต่อไป
  • สามารถอ่าน link เพิ่มเติมได้ที่     facebook กดตรงนี้  >>กดตรงนี้ <<