ปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561


ข้อมูลเมื่อ : 08 สิงหาคม 2561

763 เข้าชม

...

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

จัดโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ประจำปี 2561 โดยมีคณบดี รองคณบดี และคณาจารย์พบปะทำความรู้จักกับนักศึกษาใหม่จำนวน 126 คน

 

ข่าวและกิจกรรม