ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เยี่ยมชมหอศิลป์

ข้อมูลเมื่อ : 22 สิงหาคม 2561

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 รศ.ทินกร กาษรสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม บรรยายความรู้ด้านศิลปะ ภาพพิมพ์ ในนิทรรศการ "สัญลักษณ์ชนบท โดย ทินกร กาษรสุวรรณ"  แก่นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม