เกี่ยวกับหอศิลป์


Nature
Nature
Snow
Mountains
Lights

เยี่ยมชมหอศิลป์

Responsive image

หอศิลป์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ (วังท่าพระ)

Responsive image

หอศิลป์บรมราชกุมารี (พระราชวังสนามจันทร์)

      หอศิลป์ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร แบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 พื้นที่หลัก ได้แก่ “หอศิลป์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ หรือ PSG art gallery” ตั้งอยู่ บริเวณชั้น 1 ของอาคารเรียนคณะจิตรกรรมฯ วังท่าพระ กรุงเทพฯ (สถานที่ปิดปรับปรุงอาคารเรียน&หอศิลป์)   และอีกแห่งคือ “หอศิลป์บรมราชกุมารี” ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 และ ชั้น 2 ของอาคารศูนย์ทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรมฯ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ทั้งสองแห่งดำเนินการโดยคณะกรรมการหอศิลป์คณะจิตรกรรม   ประติมากรรมและภาพพิมพ์

    หอศิลป์ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานศิลปะร่วมสมัยทุกสาขา เช่น ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย งานออกแบบ ศิลปะจัดวาง ศิลปะสื่อผสม ศิลปะมัลติมีเดีย และศิลปะในรูปแบบอื่นๆ รวมไปถึงผลงานการออกแบบ ผลงานการเผยแพร่ทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ ทฤษฎีศิลปะ และวัฒนธรรม โดยนอกจากการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรภายในคณะจิตรกรรมฯ แล้ว หอศิลป์คณะจิตรกรรมฯ ยังเปิดโอกาสให้ศิลปิน กลุ่มศิลปิน หรือองค์กรจากภายนอกสถาบันที่มีผลงานสร้างสรรค์อันโดดเด่น สามารถใช้พื้นที่ของหอศิลป์ เพื่อแสดงนิทรรศการศิลปะ ตามระเบียบที่หอศิลป์ได้กำหนดไว้อีกด้วย โดยศิลปินผู้สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มการขอใช้พื้นที่ ยื่นแฟ้มผลงานและแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา

     ผลงานนิทรรศการทั้งหมดที่นำมาจัดแสดงจะผ่านการพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการ ซึ่งรวบรวมผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกคณะฯ เพื่อคัดเลือกผลงานของศิลปินที่น่าสนใจ โดดเด่น อีกทั้งยังเป็นประโยชน์สำหรับ * ผู้ที่ต้องการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ * นักวิชาการ/นักวิจัยสาขาศิลปะที่ต้องการเผยแพร่ผลงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ * นักศึกษาที่ต้องการเผยแพร่ผลงานเพื่อใช้จบการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก

    ด้วยเป้าหมายเพื่อการเผยแพร่ผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยของคณาจารย์ นักศึกษา ศิลปินไทย และต่างชาติ ซึ่งเป็นศิลปินรับเชิญของคณะ ทำให้พื้นที่ของหอศิลป์ซึ่งอยู่บริเวณเดียวกับส่วนการเรียนการสอนนี้ กลายเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ และการแสดงออกทางศิลปะอันหลากหลาย ซึ่งเป็นแรงสนับสนุนสำคัญให้เกิดการสร้างสรรค์งานศิลปะอย่างต่อเนื่องในทั้งสองเขตการศึกษาฯ

 


>> สามารถติดตามนิทรรศการและข่าวสารจากหอศิลป์ได้ที่

 

Facebook Page : Psg Art Gallery

https://www.facebook.com/psgartgallerysilpakorn/ 

 

Tumblr : http://psgartgallery.tumblr.com/

 

Twitter : @psgartgallery

https://twitter.com/psgartgallery

 

Instagram : @psgartgallery

https://www.instagram.com/psgartgallery/

 

ติดต่อหอศิลป์ E-mail : psgartgallery@gmail.com

ลำดับ แบบฟอร์ม ดาวน์โหลด