นักศึกษานำเสนอผลงานสอบศิลปนิพนธ์ ระดับปริญญาเอก


ข้อมูลเมื่อ : 21 ธันวาคม 2561

766 เข้าชม

...

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ (ปริญญาดุษฎีบัณฑิต) ระดับปริญญาเอก 

นำเสนอผลงานสอบศิลปนิพนธ์ ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลปสิรินธร 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจำหลักสูตร เข้ารับฟังการบรรยายสอบในครั้งนี้

นายจิรโรจน์ ศรียะพันธ์ นำเสนอในหัวข้อ "สีสันในสังคมพหุวัฒนธรรมของชาวใต้"

และนายสีหนาท  ลอบมณี นำเสนอในหัวข้อ "รูปโลกีย์"

ข่าวและกิจกรรม