เปิดตึกประติมากรรม


ข้อมูลเมื่อ : 19 กรกฎาคม 2562

776 เข้าชม

...

เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2562 

ภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

จัดโครงการแลกเปลี่ยนพูดคุย เล่าเรื่อง จากระดับปริญญาตรีชั้นปี 5 และปริญญาโท คณาจารย์ การปรับตัว การอยู่ร่วมกัน การใช้เครื่องไม้เครื่องมือ ในห้องปฏิบัติการประติมากรรม อาคารศิลป์ พีระศรี 1 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนการศึกษา 

ข่าวและกิจกรรม