สาขาวิชาจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎ์ธานี เข้าเยี่ยมชมหอศิลป์

ข้อมูลเมื่อ : 20 พฤศจิกายน 2561

เมื่อวันที่ 20 พย. 2561 สาขาวิชาจิตรกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จัดโครงการศึกษาดูงานหอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม