ศิษย์เก่า / ศิลปิินแห่งชาติ


ข้อมูลเมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2561

3073 เข้าชม

...
ศาสตราจารย์วิชัย สิทธิรัตน์ 
     ศาสตราจารย์วิชัย สิทธิรัตน์
  ปัจจุบันอายุ ๖๘ ปีเกิดเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๐ ที่จังหวัดนครพนม สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาประติมากรรม จากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ สอนศิลปะ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มาตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๑๕ มีผลงานทั้งภาคปฏิบัติและงานวิชาการ จนได้รับการยกย่องให้เป็นศาสตราจารย์สาขาประติมากรรม พ.ศ.๒๕๕๗  
เมื่อเริ่มต้นศึกษาศิลปะ จะค้นคว้าสร้างผลงานจากแรงบันดาล ใจในธรรมชาติทั้งภาพคน สัตว์ทิวทัศน์และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ โดยมีความเชื่อว่าธรรมชาติเป็นบ่อเกิด ของความงามที่นําไปสู่ความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตในที่สุด จากรูปแบบแนวเหมือนจริง ค่อย ๆ พัฒนา ผลงานไปสู่ลักษณะกึ่งนามธรรม และก้าวสู่รูปแบบนามธรรมในที่สุด ผลงานในช่วงแรกสร้างสรรค์ ประติมากรรมตามแนวทาง Academic ใช้เทคนิคการสร้างด้วยปูนปลาสเตอร์ไม้และแผ่นเหล็ก มาเชื่อมกัน ต่อมาสนใจปรัชญาและคําสอนในพระพุทธศาสนา ที่กล่าวถึงชีวิตที่ไม่ยืนนาน มีการ เปลี่ยนแปลงไปไม่สิ้นสุด จากสิ่งที่มีกลายเป็นไม่มีวนเวียนอยู่เช่นนี้ภายในร่างกายและจิตใจ ใช้เทคนิค การสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้สื่อต่าง ๆ เข้ามาเป็นองค์ประกอบ เช่น การใช้วีดิทัศน์แสง เสียง เข้ามา ผสมกับประติมากรรม ศาสตราจารย์วิชัย สิทธิรัตน์มีความสามารถด้านประติมากรรม เป็นที่ยอมรับในวงการประติมากรรม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ นับเป็นประติมากรที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งงานสร้างสรรค์ รูปแบบผลงานที่มีแบบฉบับเฉพาะตนอย่างต่อเนื่อง และงานวิชาการ เป็นผู้ผดุงรักษางานศิลปะให้ คงอยู่คู่กับแผ่นดินไทย รวมทั้งเป็นศิลปินที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบัน

ข่าวและกิจกรรม