งานนำเสนอ ระดับหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา

ข้อมูลเมื่อ : 21 กรกฎาคม 2561

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กรกฏาคม 2561 นักศึกษาหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา นำเสนอผลงาน ต่อคณาจารย์ผู้สอน