ผู้บริหาร


ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง

คณบดี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์


รองศาสตราจารย์ ทินกร กาษรสุวรรณ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งกาญ สุนทรชื่น

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา


อาจารย์ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


ดร.วิชญ มุกดามณี

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราการ จันทรวิชิต

ผู้ช่วยคณบดี