ผู้บริหาร


ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง

คณบดี คณะจิตรกรรมประจิมากรรม และภาพพิมพ์


รองศาสตราจารย์ ทินกร กาษรสุวรรณ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร


อาจารย์กิ่งกาญ สุนทรชื่น

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ


อาจารย์ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


ดร.วิชญ มุกดามณี

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราการ จันทรวิชิต

ผู้ช่วยคณบดี