ผู้บริหาร


Responsive image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชญ มุกดามณี
คณบดี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

Responsive image
รองศาสตราจารย์วราวุฒิ โตอุรวงศ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Responsive image
อาจารย์จินตนา เปี่ยมศิริ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
Responsive image
อาจารย์ยุทธ พฤฒาสัจธรรม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Responsive image
อาจารย์จิรนันท์ จุลบท
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ