ประกาศงดการเรียนการสอน


ข้อมูลเมื่อ : 17 มีนาคม 2563

769 เข้าชม

          ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563

เรื่องมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid-19 ( Coronavirus Diseases 2019 ) ในเรื่องของกิจกรรมการเรียนการสอน การประชุม และการสอบปลายภาคของนักศึกษา และสอดคล้องกับประกาศของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องมาตรการการเฝ้าระวัง การป้องกันแพร่ระบาดของเชื้อโรค Covid-19 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

               ในการนี้คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ จึงขอประกาศงดการประชุมและการเรียนการสอนทั้งการเรียนภาคปกติและโครงการพิเศษ "มีผลตั้งแต่ วันที่ 18  มีนาคม 63 " เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งใหม่ออกมา 

        และในส่วนงานบริการ สำนักงานคณบดีคณะจิตรกรรมฯ เปิดทำการอีกครั้งในเดือน พฤษภาคม 2563

                                                                      จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

ข่าวและกิจกรรม