ขอเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะจิตรกรรมฯ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ


ข้อมูลเมื่อ : 29 ตุลาคม 2562

3067 เข้าชม

...

ขอเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน คณะจิตรกรรมฯ ร่วมใน"โครงการรอบรมเชิงปฏิบัติการในการประเมินคุณภาพการศึกษา" ของคณะจิตรกรรมฯ
#ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
ด้วยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใน
การประเมินคุณภาพการศึกษา คือ
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์ EdPEx : การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ" ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องภำพยนตร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์
ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรมฯ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม เพื่อเป็นการ
เตรียมพร้อมสู่กำรพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามโครงการ EdPEx 200 (สกอ.) และสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) แก่ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุน ของคณะจิตรกรรมฯ

ข่าวและกิจกรรม