การสอบอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ (ปริญญาเอก)


ข้อมูลเมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2561

775 เข้าชม

...

   เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาวิชาทัศนศิลป์  

ได้นำเสนอการสอบอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดย

นางสาวฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์   : โลกของแม่ 

นางวัชราพร อยู่ดี  : จักรวาลในอุทร

นายฉัตรมงคล อินสว่าง : รูปแห่งลมหายใจ 

ซึ่งนักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) 

นำเสนอผลงานของแต่ละคนโดยมีคณาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์ประจำหลักสูตรเข้ารับฟังและวิจารณ์ แนะนำในผลงานของนักศึกษา

ณ ชั้น 1 หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

ข่าวและกิจกรรม