สัมนาเชิงปฏิบัตการ สีฝุ่นญี่ปุ่นและไทย 3-5 กันยายน 61


ข้อมูลเมื่อ : 05 กันยายน 2561

762 เข้าชม

...

     เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561  ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ (สาขาทัศนศิลป์ ) ได้ให้เกียรติ สเกตภาพมอบแก่คณาจารย์ญี่ปุ่นและคณาจารย์คณะจิตรกรรมฯ เข้าร่วมกิจกรรม "กิจกรรมสีฝุ่นญี่ปุ่นและไทย"  ในวันที่ 4 กันยายน 2561 ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 


 

ข่าวและกิจกรรม