คณาจารย์ได้รับคำปรึกษาฯ หลักสูตรสองปริญญา (Dual Degree)


ข้อมูลเมื่อ : 15 พฤศจิกายน 2562

775 เข้าชม

...

 

  คณาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์(จากซ้ายไปขวา)อาจารย์ ดร.เตยงาม คุปตะบุตร , อ.ดร.วิชญ มุกดามณี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ,รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ อิษฏ์วรพันธ์  คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มอบของที่ระลึกแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ ภญ.อ.ดร. วารณี บุญช่วยเหลือ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ (บัณฑิตศึกษา) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เนื่องในโอกาสที่คณาจารย์ได้รับคำปรึกษาและร่วมหารือแนวทางความเป็นไปได้ ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองปริญญา (Dual Degree) ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกร่วมกับสถาบันศึกษาต่างประเทศ ณ ห้องประชุมมนตรีพจนกิจ สำนักงานคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

     Double Degree หมายถึงหลักสูตรที่ได้รับปริญญา 2 ใบ โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาเท่ากับหรือน้อยกว่าการศึกษา 2 ปริญญา ซึ่งอาจได้รับทั้ง 2 ปริญญาจากสถาบันเดียวกันหรือต่างสถาบันกันก็ได้ การเรียนข้ามสถาบัน รับปริญญา 2 แห่ง หรือได้รับปริญญาเดียวแต่ใช้สัญลักษณ์
ของทั้ง 2 มหาวิทยาลัยร่วมกัน

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ข่าวและกิจกรรม