ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ


ข้อมูลเมื่อ : 27 สิงหาคม 2562

772 เข้าชม

...

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะจิตรกรรมฯ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร

ข่าวและกิจกรรม