ตัวแทนมหาวิทยาลัย FSRD เยี่ยมชมคณะจิตรกรรม ฯ


ข้อมูลเมื่อ : 25 กันยายน 2562

3066 เข้าชม

...

                                             เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 

     ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ดร.วิชญ มุกดามณี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 ให้การต้อนรับ  Dr"Nooryan Bahari, M.SN  และตัวแทนจากมหาวิทยาลัย  Faculty of Fine Arts and Design (FSRD) อินโดนีเซีย   เข้าเยี่ยมชมภายในคณะจิตรกรรมฯ 

         The Faculty of Fine Arts and Design (FSRD), which was established on August 20, 2014 with Minister of Education and Culture Regulation Number 82 of 2014, is the tenth faculty of the University of Eleven March (UNS) Solo at present. As a new faculty, which was born in the midst of the existence of high universities that already have 9 faculties is very interesting and challenging to work together to grow bigger. เวปไซต์ของมหาวิทยาลัย FSRD  >>> https://fsrd.uns.ac.id/id/home/  

 

           

 

ข่าวและกิจกรรม