งานสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปรัชญาดุษฏีบัณฑิต( ระดับปริญญาเอก)

ข้อมูลเมื่อ : 23 กรกฎาคม 2561

ณ วันที่ 23 กรกฏาคม 2561 นักศึกษาระดับปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ระดับปริญญาเอก) นำเสนองานสอบวิทยานิพนธ์ต่อคณาจารย์ผู้สอน