สายตรงคณบดี ( ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน )

เราจะไม่หยุดสร้างสรรค์ เน้นมุ่งมั่น และพัฒนาศักยภาพ เพื่อนักศึกษาและบุคลากรของเรา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชญ มุกดามณี

  การจัดการร้องเรียน

เมื่อได้รับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะผู้ประสานงานข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจะเสนอให้ผู้บริหารของ คณะเป็นผู้พิจารณาเรื่องที่ได้รีบเพื่อมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จ จริงและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมโดยผู้ประสานงานข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจะรายงานผลการ จัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะให้ผู้แจ้งข้อร้องเรียนทราบ

กรุณากรอกข้อมูล : ชื่อ - นามสกุล
กรุณากรอกข้อมูล : อีเมล
กรุณากรอกข้อมูล : หัวข้อ
กรุณากรอกข้อมูล : ข้อความ