สรุปผลการประกันคุณภาพ คณะจิตรกรรมฯ


ข้อมูลเมื่อ : 16 สิงหาคม 2561

769 เข้าชม

...

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลััยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมรับฟังการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี พ.ศ.2560

ข่าวและกิจกรรม