คณะจาก มหาวิทยาลัย LASALLE ประเทศสิงคโปร์เข้าเยี่ยมชมคณะจิตรกรรมฯ

ข้อมูลเมื่อ : 21 ธันวาคม 2561

อาจารย์ ดร. วิชญ มุกดามณี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัย LASALLE ประเทศสิงคโปร์ เข้าชมหอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

เยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอนภายในคณะจิตรกรรมฯ และเเสวงหาความร่วมมือทางวิชาการกับคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร