ภาควิชา

รายละเอียด

ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมฯ เป็นผู้ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาภาพพิมพ์ เป็นสถาบันแรกในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 มีจุดมุ่งหมายคือการยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนให้เป็นที่พึงประสงค์แก่สังคมและวงวิชาชีพอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์ศิลปะเทคนิคภาพพิมพ์ทุกกรรมวิธี โดยจัดให้มีการเรียนการสอนกระบวนการภาพพิมพ์ตามแบบสากลอย่างครบถ้วน เช่น เทคนิคแม่พิมพ์ไม้ แม่พิมพ์ตะแกรงไหม แม่พิมพ์โลหะ และแม่พิมพ์หิน อันเป็นหลักสูตรต้นแบบให้แก่สถาบันศิลปะทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ยังเปิดกว้างสู่ความก้าวหน้าภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ด้วยการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สนับสนุนให้ผู้เรียนสร้าง และนำเสนอผลงานงานภาพพิมพ์ได้หลายรูปแบบ ทั้งผลงานจากเทคนิควิธีการดั้งเดิม ผลงานซึ่งใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือผลงานภาพพิมพ์สื่อผสม โดยภาควิชายังให้การสนับสนุนต่อการแสดงออกทางศิลปะภาพพิมพ์สู่สาธารณชนอย่างสมํ่าเสมอ ด้วยการจัดนิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ขึ้นโดยเฉพาะ และสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากรในการจัดประกวดภาพพิมพ์ในระดับนานาชาติ เพื่อสร้างเครือข่ายทางศิลปะรวมถึงส่งเสริมให้ผู้เรียนทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโทของภาควิชาได้มีประสบการณ์ สามารถพัฒนาศักยภาพ ทั้งทางทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนสร้างงานวิจัย ค้นหาองค์ความรู้ใหม่ อันจะนำไปสู่ความสำเร็จทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

Responsive image
Responsive image
Responsive image
ภาพพิมพ์ทดลองจากธรรมชาติ

"คณะจิตรกรรมและประติมากรรม" คือคณะวิชาแรกที่ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยในระยะเริ่มต้น เปิดให้มีการเรียนการสอนศิลปะหลักสูตรภาควิชาจิตรกรรมและภาควิชาประติมากรรม ซึ่งสืบต่อมาจากโรงเรียนประณีตศิลปกรรม โดยมี ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี เป็นคณบดีคนแรก และเป็นผู้ส่งต่อองค์ความรู้ทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี ตามมาตรฐานหลักวิชาการศิลปะตะวันตก (academic art) จากสถาบันศิลปะฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี สู่เยาวชนไทยในรั้วของคณะจิตรกรรมและประติมากรรม


ภาควิชา

ลำดับ หลักสูตร ดาวน์โหลด
-

ภาควิชา