ภาควิชา

รายละเอียด

ภาควิชาประติมากรรมก่อตั้งขึ้นพร้อมกับคณะจิตรกรรมฯ เมื่อ 70 ปีที่แล้ว โดยมีพันธกิจในการผลิตประติมากรแนวเหมือนจริง เพื่อตอบสนองความต้องการสร้างงานอนุสาวรีย์ และงานประดับอาคารของราชการ จากการสร้างสรรค์ตามหลักวิชาและงานที่ปรากฏต่อสาธารณะมากมายในอดีต ผลงานของภาควิชาประติมากรรมค่อยๆ กลายมาเป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะ 3 มิติในปัจจุบัน การฝึกฝนทักษะการสร้างรูปเหมือน และการปฏิบัติงานด้วยเทคนิควิธีการทั้งแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยอย่างผสมผสาน เป็นส่วนสำคัญของการศึกษาเพื่อเป็นประติมากรอาชีพ

นอกจากการปฏิบัติงานในสตูดิโอแล้ว ในชั้นเรียนของภาควิชาประติมากรรม ยังเน้นให้นักศึกษาแสวงหาประเด็นทางความคิดด้วยการนำเสนองาน การสัมมนา และการทดลองรูปแบบในการแสดงออกตามความสนใจเฉพาะตัวด้วย นอกจากนี้ยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการการเผยแพร่งานต่อสาธารณะ ทั้งนิทรรศการศิลปะ และโครงการประติมากรรมสำหรับพื้นที่สาธารณะหรือชุมชน ซึ่งถูกจัดขึ้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียน สำหรับการศึกษาในระดับปริญญาขั้นสูงมุ่งให้เกิดการค้นคว้าวิจัย เพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ในการสร้างสรรค์ชั้นสูง การพัฒนางานศิลปะในสื่อประติมากรรมให้ก้าวหน้า และความเป็นเลิศในทางสร้างสรรค์เฉพาะตัวของนักศึกษาเป็นเป้าหมายของการศึกษาระดับปริญญาโท

Responsive image
Responsive image
Responsive image
ภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรมฯ ศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ให้มากกว่าความรู้
มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University) เป็นมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งแรกของประเทศไทย และเป็น มหาวิทยาลัยแห่งที่ห้าของประเทศไทย มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะและการออกแบบ ปัจจุบันเปิดสอนครอบคลุมทุกสาขาวิชา ทั้งกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยสากลอย่างสมบูรณ์


ประติมากรรมรูปคนเหมือน

"คณะจิตรกรรมและประติมากรรม" คือคณะวิชาแรกที่ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยในระยะเริ่มต้น เปิดให้มีการเรียนการสอนศิลปะหลักสูตรภาควิชาจิตรกรรมและภาควิชาประติมากรรม ซึ่งสืบต่อมาจากโรงเรียนประณีตศิลปกรรม โดยมี ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี เป็นคณบดีคนแรก และเป็นผู้ส่งต่อองค์ความรู้ทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี ตามมาตรฐานหลักวิชาการศิลปะตะวันตก (academic art)


ภาควิชา

ลำดับ หลักสูตร ดาวน์โหลด
-

ภาควิชา