ภาควิชา

รายละเอียด

ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งคณะจิตรกรรมฯ ขึ้นมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ภาควิชาจิตรกรรมยังคงไว้ซึ่งอุดมการณ์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมด้วยเทคนิคหลากหลายตามแบบสากล ทั้งเทคนิคสีนํ้า สีนํ้ามัน สีอะคริลิค และสอดแทรกด้วยเทคนิคการใช้สีฝุ่นของไทย

ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้ทดลองสร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคผสม ภายใต้หลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุงให้สอดคล้องกับพัฒนาการของวงการศิลปะโดยในระดับปริญญาตรีจัดให้มีการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา และปฏิบัติงานตามแบบแผนการศึกษาจิตรกรรมของตะวันตก (academic art) และผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะ

รวมถึงพัฒนาความคิดของตนเองอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นในระดับปริญญาโท ซึ่งมีวิธีการเรียนการสอนแบบให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ควบคู่กับทักษะเพื่อสร้างผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน หรือนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์ความรู้อื่น เพื่อผลิตผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถรับใช้สังคมร่วมสมัยได้ในด้านความงามหรือศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นผู้ส่งต่อความรู้ในฐานะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิให้กับสถาบันศิลปะทั่วทุกภูมิภาคของประเทศอันเป็นหนทางมุ่งสู่ความเป็นเลิศในสาขาจิตรกรรมทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

Responsive image
Responsive image
Responsive image
Direct Painting (จิตรกรรม) , 2021 [Official VDO]

สาธิตขั้นตอนกรรมวิธีทางจิตรกรรม เทคนิค Direct Painting โดยคณาจารย์ผู้สอนรายวิชา จิตรกรรม 1 เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับสื่อวัสดุ เทคนิค และกระบวนการในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมเทคนิค Direct Painting


Landscape Painting

"คณะจิตรกรรมและประติมากรรม" คือคณะวิชาแรกที่ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยในระยะเริ่มต้น เปิดให้มีการเรียนการสอนศิลปะหลักสูตรภาควิชาจิตรกรรมและภาควิชาประติมากรรม ซึ่งสืบต่อมาจากโรงเรียนประณีตศิลปกรรม โดยมี ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี เป็นคณบดีคนแรก และเป็นผู้ส่งต่อองค์ความรู้ทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี ตามมาตรฐานหลักวิชาการศิลปะตะวันตก (academic art) จากสถาบันศิลปะฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี สู่เยาวชนไทยในรั้วของคณะจิตรกรรมและประติมากรรม


ภาควิชา

ลำดับ หลักสูตร ดาวน์โหลด
-

ภาควิชา