th

ภาควิชา

รายละเอียด

ในการสร้างสรรค์ศิลปะขั้นสูง ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางศิลปะเป็นแก่นแกนเสียก่อน คณะจิตรกรรมฯ จึงจัดให้มีการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนในระดับเริ่มต้นมาตั้งแต่อดีต ได้แก่ รายวิชาวาดเส้น องค์ประกอบศิลป์ แต่เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวให้มากขึ้น ในปี พ.ศ. 2553 โครงการจัดตั้งภาควิชาแกนทัศนศิลป์ จึงถูกตั้งขึ้นมาให้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการเรียนการสอนในรายวิชาวาดเส้น องค์ประกอบศิลป์ ศิลปะพื้นฐาน และการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ ซึ่งในแต่ละรายวิชาจะมีการแบ่งย่อยระดับของการศึกษาลงไปอีก ทั้งนี้ เพื่อช่วยพัฒนาทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ให้ผู้เรียน อันเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเลือกเรียนในแต่ละสาขาวิชาเอก

นอกจากนี้ โครงการจัดตั้งภาควิชาแกนทัศนศิลป์ ยังได้ดำเนินงานจัดทำโครงการต่างๆ อย่างเช่น ‘โครงการแสดงงานนักศึกษา 10 steps’ โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ‘โครงการแก่นสาร แกนศิลป์’ รวมถึงมีแนวคิดในการจัดแสดงผลงานศิลปกรรมของอาจารย์ประจำโครงการฯ ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เกิดพัฒนาการของบุคลากรด้านทัศนศิลป์ ทั้งในเชิงความคิดสร้างสรรค์และจิตสาธารณะ อันจะส่งผลผลักดันให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองจนกลายเป็นศิลปินที่มีศักยภาพในวงการศิลปะร่วมสมัยต่อไป

Responsive image
Responsive image
Responsive image
Massuniversity คณะจิตรกรรม

"คณะจิตรกรรมและประติมากรรม" คือคณะวิชาแรกที่ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยในระยะเริ่มต้น เปิดให้มีการเรียนการสอนศิลปะหลักสูตรภาควิชาจิตรกรรมและภาควิชาประติมากรรม ซึ่งสืบต่อมาจากโรงเรียนประณีตศิลปกรรม โดยมี ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี เป็นคณบดีคนแรก และเป็นผู้ส่งต่อองค์ความรู้ทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี ตามมาตรฐานหลักวิชาการศิลปะตะวันตก (academic art) จากสถาบันศิลปะฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี สู่เยาวชนไทยในรั้วของคณะจิตรกรรมและประติมากรรม


ความน่าสนใจของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University) เป็นมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งแรกของประเทศไทย และเป็น มหาวิทยาลัยแห่งที่ห้าของประเทศไทย มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะและการออกแบบ ปัจจุบันเปิดสอนครอบคลุมทุกสาขาวิชา ทั้งกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยสากลอย่างสมบูรณ์


ภาควิชา

ลำดับ หลักสูตร ดาวน์โหลด
1. หลักสูตรโครงการจัดตั้งภาควิชาแกนทัศนศิลป์

2. หลักสูตรภาควิชาภาพพิมพ์

3. เอกสารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาควิชา