ภาควิชา

รายละเอียด

ในการสร้างสรรค์ศิลปะขั้นสูง ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางศิลปะเป็นแก่นแกนเสียก่อน คณะจิตรกรรมฯ จึงจัดให้มีการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนในระดับเริ่มต้นมาตั้งแต่อดีต ได้แก่ รายวิชาวาดเส้น องค์ประกอบศิลป์ แต่เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวให้มากขึ้น ในปี พ.ศ. 2553 โครงการจัดตั้งภาควิชาแกนทัศนศิลป์ จึงถูกตั้งขึ้นมาให้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการเรียนการสอนในรายวิชาวาดเส้น องค์ประกอบศิลป์ ศิลปะพื้นฐาน และการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ ซึ่งในแต่ละรายวิชาจะมีการแบ่งย่อยระดับของการศึกษาลงไปอีก ทั้งนี้ เพื่อช่วยพัฒนาทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ให้ผู้เรียน อันเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเลือกเรียนในแต่ละสาขาวิชาเอก

นอกจากนี้ โครงการจัดตั้งภาควิชาแกนทัศนศิลป์ ยังได้ดำเนินงานจัดทำโครงการต่างๆ อย่างเช่น ‘โครงการแสดงงานนักศึกษา 10 steps’ โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ‘โครงการแก่นสาร แกนศิลป์’ รวมถึงมีแนวคิดในการจัดแสดงผลงานศิลปกรรมของอาจารย์ประจำโครงการฯ ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เกิดพัฒนาการของบุคลากรด้านทัศนศิลป์ ทั้งในเชิงความคิดสร้างสรรค์และจิตสาธารณะ อันจะส่งผลผลักดันให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองจนกลายเป็นศิลปินที่มีศักยภาพในวงการศิลปะร่วมสมัยต่อไป

Responsive image
Responsive image
Responsive image
วิชาวาดเส้น 1

"คณะจิตรกรรมและประติมากรรม" คือคณะวิชาแรกที่ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยในระยะเริ่มต้น เปิดให้มีการเรียนการสอนศิลปะหลักสูตรภาควิชาจิตรกรรมและภาควิชาประติมากรรม ซึ่งสืบต่อมาจากโรงเรียนประณีตศิลปกรรม โดยมี ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี เป็นคณบดีคนแรก และเป็นผู้ส่งต่อองค์ความรู้ทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี ตามมาตรฐานหลักวิชาการศิลปะตะวันตก (academic art) จากสถาบันศิลปะฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี สู่เยาวชนไทยในรั้วของคณะจิตรกรรมและประติมากรรม


องค์​ประกอบ​ศิลป์​ 1

มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University) เป็นมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งแรกของประเทศไทย และเป็น มหาวิทยาลัยแห่งที่ห้าของประเทศไทย มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะและการออกแบบ ปัจจุบันเปิดสอนครอบคลุมทุกสาขาวิชา ทั้งกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยสากลอย่างสมบูรณ์


ภาควิชา

ลำดับ หลักสูตร ดาวน์โหลด
-

ภาควิชา