ภาควิชา

รายละเอียด

ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเรียนการสอนโดยศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรีวิชาศิลปไทยเป็นอีกองค์ความรู้ที่ศาสตราจารย์ศิลป์ให้ความสำคัญ กำหนดให้มีการเรียนการสอนทั้งด้านจิตรกรรมไทยและสถาปัตยกรรมไทย จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2519รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับศิลปไทย ได้ถูกรวบรวมจัดตั้งขึ้นเป็นภาควิชาศิลปไทย โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถมีจิตสำนึก และมีความเข้าใจในรากฐานศิลปะไทยอย่างลึกซึ้ง โดยจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ศึกษาทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบเนื้อหา เรื่องราว และเทคนิคเชิงอนุรักษ์ของผลงานแบบไทยประเพณี ตลอดจนผลงาน ซึ่งใช้ทักษะฝีมืออย่างสูงตามแบบแผนขนบนิยม รวมไปถึงผลงานที่อาศัยคติปรัชญาเชิงศาสนา

นอกจากนี้ หลักสูตรของภาควิชา ยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประยุกต์องค์ความรู้เหล่านั้นเข้ากับความคิดเชิงสร้างสรรค์ของตนเอง สนับสนุนให้เกิดการแสวงหารูปแบบ และแนวทางการแสดงออกใหม่ที่บ่งบอกถึงความเป็นต้นแบบ ท่ามกลางสภาพสังคมร่วมสมัย รวมถึงสนับสนุนผลงานสร้างสรรค์ที่ยังคงไว้ซึ่งความรู้สึก คุณค่าและเอกลักษณ์ของศิลปะไทย อันเป็นเอกลักษณ์แห่งชาติและเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้บัณฑิตของภาควิชาได้ทำหน้าที่อนุรักษ์ สืบทอด สืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย และนำเสนออกไปให้เป็นที่แพร่หลายในสังคมไทยและในประชาคมโลก

Responsive image
Responsive image
Responsive image
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

"คณะจิตรกรรมและประติมากรรม" คือคณะวิชาแรกที่ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยในระยะเริ่มต้น เปิดให้มีการเรียนการสอนศิลปะหลักสูตรภาควิชาจิตรกรรมและภาควิชาประติมากรรม ซึ่งสืบต่อมาจากโรงเรียนประณีตศิลปกรรม โดยมี ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี เป็นคณบดีคนแรก และเป็นผู้ส่งต่อองค์ความรู้ทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี ตามมาตรฐานหลักวิชาการศิลปะตะวันตก (academic art) จากสถาบันศิลปะฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี สู่เยาวชนไทยในรั้วของคณะจิตรกรรมและประติมากรรม


การเตรียมพื้นกาวเม็ดมะขามกับดินสอพอง

มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University) เป็นมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งแรกของประเทศไทย และเป็น มหาวิทยาลัยแห่งที่ห้าของประเทศไทย มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะและการออกแบบ ปัจจุบันเปิดสอนครอบคลุมทุกสาขาวิชา ทั้งกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยสากลอย่างสมบูรณ์


ภาควิชา

ลำดับ หลักสูตร ดาวน์โหลด
-

ภาควิชา