ภาควิชา

รายละเอียด

คณะจิตรกรรมฯ ได้ตระหนักถึงทิศทางการก่อตัวที่เข้มข้นมากขึ้นของผลงานสื่อผสม ท่ามกลางกระแสศิลปะร่วมสมัยทั้งในประเทศและระดับสากล พร้อมกันนี้ยังเล็งเห็นว่ามีองค์ความรู้หลายด้าน ซึ่งสามารถอธิบายหรือใช้เป็นแนวทางสนับสนุน การสร้างสรรค์ผลงานลักษณะนี้ได้ จึงพัฒนาโครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสมขึ้นในปี พ.ศ. 2552 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ศิลปะสื่อผสม ภายใต้การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักพันธกิจเช่นเดียวกับภาควิชาอื่นๆ คือ จัดการเรียนการสอน โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผู้เรียนจะได้รับความรู้พื้นฐานทางทัศนศิลป์อย่างครบถ้วนรวมถึงได้ศึกษาในวิชาเฉพาะของสาขาวิชาสื่อผสม อาทิ วิชาคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง วิชาการถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว การสร้างเสียง ตลอดจนศิลปะแสดงสด (performance) ซึ่งเป็นการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน ให้มุ่งไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ

นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของผู้เรียนในโครงการอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงความรู้ความสามารถของผู้เรียนแล้ว ยังถือเป็นการส่งต่อองค์ความรู้ผ่านไปยังสาธารณชน อันเป็นการต่อยอดทางศิลปวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่เท่าทันบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบัน

Responsive image
Responsive image
Responsive image
ศิลปะการแสดงทางทัศนศิลป์

"คณะจิตรกรรมและประติมากรรม" คือคณะวิชาแรกที่ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยในระยะเริ่มต้น เปิดให้มีการเรียนการสอนศิลปะหลักสูตรภาควิชาจิตรกรรมและภาควิชาประติมากรรม ซึ่งสืบต่อมาจากโรงเรียนประณีตศิลปกรรม โดยมี ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี เป็นคณบดีคนแรก และเป็นผู้ส่งต่อองค์ความรู้ทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี ตามมาตรฐานหลักวิชาการศิลปะตะวันตก (academic art) จากสถาบันศิลปะฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี สู่เยาวชนไทยในรั้วของคณะจิตรกรรมและประติมากรรม


ศิลปะสื่อผสม

มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University) เป็นมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งแรกของประเทศไทย และเป็น มหาวิทยาลัยแห่งที่ห้าของประเทศไทย มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะและการออกแบบ ปัจจุบันเปิดสอนครอบคลุมทุกสาขาวิชา ทั้งกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยสากลอย่างสมบูรณ์


ภาควิชา

ลำดับ หลักสูตร ดาวน์โหลด
-

ภาควิชา